İpek Yolunda Türkler Test Soruları


ÜNİTE:İpek Yolunda Türkler
KONU:Orta Asya Türk Devletleri

1-Binlerce kilometre uzunluğundaki Çin Seddi’nin Her 200 metresinde bir gözetleme kulesi vardır.Yüksekliği 10 metre genişliği7 metredir .Uzaydan görülebilen tek insan yapısıdır.
Yukarıda özellikleri verilen Çin Seddi’ni hangi millet kimlere karşı yapmıştır?
a)Çinliler Göktürklere karşı
b)Göktürkler Çinlilere karşı
c)Hunlar Çinlilere karşı
d)Çinliler Hunlara karşı

2-Tarihte kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a)Büyük Hun Devleti  c)Sibir Hnlığı
b)Uygur Devleti          d)Göktürk Devleti

3-Büyük Hun Devleti’nin kurucusu kimdir?
a)Mete                     c)Bilge kağan
b)Bumin Kağan        d)Teoman

4-Büyük Hun Devleti’nin en güçlü hükümdarı kimdir?
a)Teoman             c)Bumin Kağan
b)Mete                   d)Bilge Kağan

5-Büyük Hun Devleti hükümdarı Mete Han’dır
Mete Han Çin Seddi’ni aşarak Çin’e girmiş Fakat bu ülkeyi topraklarına katmamıştır.
Mete Han’ın böyle yapmaktaki amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kalabalık Çin halkı içinde,Türk halkının erimesinden çekinmesi.
b)Çin İmparatorundan çekinmesi
c)Çinlilerle yapılan antlaşma gereği
d)Çin iklimin Türk halkına uygun bulmaması

6-Aşağıdakilerden hangisi Hunlara ait bir destandır?
a)Manas Destanı           c)Ergenekon Destanı
b)Türeyiş Destanı          d)Oğuz Kağan Destanı

7-Eski Türklerde hükümdar tarafından halka verilen ziyafete ne denirdi?
a)Örs                               c)Toy
b)Kargı                             d)Kurultay

8-Aşağıdakilerden hangisi Köktürk Devleti’nin kurucusudur?
a)Teoman             c)Bumin Kağan
b)Mete                   d)Bilge Kağan

9-Günlerden bir gün Ay Han bir erkek çocuk doğurdu.Bu çocuk anasından bir defa süt emdi ve bir daha emmedi.Çiğ et,çorba ve kımız istedi.Kırk gün sonra büyüdü yürüdü oynadı.Günlerden gecelerden sonra yiğit oldu
Yukarıdaki paragraf Oğuz Kağan destanından bir alıntıdır.Paragrafa bakarak destanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
a)Destanlar tamamen uydurma hikayelerdir
b)Destanlar sadece Türk Milleti’ne özgüdür.
c)Eski Türklerde bebeklere çiğ et ve kımız verirlerdi
d)Destanların abartılıdı olsa gerçeklik payı büyüktür.

10-Köktürklerin en önemli destanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Manas Destanı           c)Ergenekon Destanı
b)Türeyiş Destanı          d)Oğuz Kağan Destanı

11-Eski Türklerin demir dövdüğü yere ne denirdi?
a)Örs                               c)Toy
b)Kargı                             d)Kurultay

12-Eski Türklerde devlet işlerimde hakana yardımcı olan,devlet ileri gelenlerden oluşan meclise ne ad verilirdi?
a)Örs                               c)Toy
b)Kargı                             d)Kurultay

13-Köktürk yazıtları 2.Köktürk Devleti(Kutluk Devleti)zamanında ,Bilge kağan,kardeşi Kül Tigin ve vezir Tonyukuk adına diktirmiştir.Bu yazıtlarda Türklerin tarihinden ,yaşayışından beklenen tehlike ve tuzaklardan ve Türk Milleti’nin yaptığı hatalardan bahsedilir
Yukarıdaki paragrafa göre Köktürk yazıtlarında aşağıdakilerden hangisi bahsedilmemiştir?
a)Köktürk Devleti’nin Çin ile olan ilişkilerinden
b)Geçmişte yapılan bazı yanlış uygulamalardan
c)Türklerin günlük hayatından
d)İslamiyeti nasıl kabul ettiklerinden

14-Eski Türklerde kağana Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine ne ad verilirdi?
a)Örs                               c)Toy
b)Kut                                d)Kurultay

15-2.Köktürk Devleti kim tarafından kuruldu?
  a)Teoman             c)Bumin Kağan
  b)Kutluk Kağan     d)Bilge Kağan

16-Aşağıda 2.Köktürk hükümdarı Bilge Kağan’ın Kardeşi Kül Tigin adına diktirdiği yazıttan bazı cümleler alınmıştır.Bunlardan hangisi Hakan’ın halka karşı olan görevlerinden bahsetmektedir
a)Tanrı istediği için Kağanlık tahtıma oturdum
b)Töre üzerine amcam kağan oldu
c)Türk beyleri Türk adını bırakmış Çin adını tutup Çin kağanına itaat etmiş
d)Ölecek milleti diritip besledim,çıplak milleti zengin kıldım.

17-Bilge kağan bir şehir kurmak istemiş fakat veziri Tonyukuk Türklerin göçebe olduğunu söyleyerek bu fikre şiddetle karşı çıkmıştır.
Tonyukuk’un böyle bir fikre karşı çıkması’nın en önemli nedeni aşağıdakilrden hangisidir?

a)Tonyukuk’un Bilge Kağan’a muhalif olması
b)Tonyukuk’un Bilge Kağan’a güvenmemesi
c)Türk kültür ve toplumun yerleşik hayat ile kaybolacağı endişesi
d)Kurulacak şehrin yerini beğenmemesi

18-Ordusunu onluk sisteme göre düzenleyen Hun hükümdarı kimdir?
a)Mete Han                 c)Teoman
b)Atilla                         d)Kiok

19-Mete Han’dan sonra tahta geçen Kiok (MÖ.174-160)Hun Devleti’nin devamını sağlayabilmek için Çinli prensesle evlenmiştir.Bu durum daha sonra Türk toplumlarında gelenek haline gelmiştir.
Bu gelenek Türk toplumlarını nasıl etkilemiştir?
a)Çinli prensesler Türklerin Çinlileşmesine sebep oldu
b)Çinli prensesler Çin sarayı’nın entrikalarına alet olarak Türk Devleti’ni zayıflatmaya çalışmışlardır.
c)Hunlardan sonra bu gelenek sona ermiştir
d)Çin,Türk egemenliğine girmiştir.

20-Büyük Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Batıya göç eden hunlar hangi devleti kurmuşlardır?
a)Akhun Devleti
b)Avrupa Hun Devleti
c)Göktürk Devleti
d)Uygur Devleti

21-Kutluk Kağan Çin ile mücadele etmiş, dağılan Köktürk Devleti2ni yeniden toplamıştır.
Bu yüzden Kutluk Kağana aşağıdaki ünvanlardan hangisi verilmiştir?

a)Bilge  b)İlteriş  c)Kapağan  d)Bayırgu

22-Kutluk(2.Köktürk)Devleti kimler tarafından yıkılmıştır.
a)Uygurlar  b)Kırgızlar c)Kıpçaklar d)Özbekler

23-Türeyiş Destanı hangi Türklere aittir?
a)Özbekler b)Uygurlar c)Köktürkler d)Hunlar

24-Uygurlar’a ait olan Karabalgasun Yazıtı’nda
“Evvelce et yiyen kavim şimdi pirinç yiyecekti” ifadesi ile Manihaizm dini hakkında bilgi verilmiştir.
Yukarıdaki paragrafa göre Manihaizm dini hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)Et yenmesi yasaktı
b)Çok kapsamlı ibadetleri vardı
c)Türklerden Dünya’ya yayılmış bir dindi
d)Yerleşik yaşam yasaktı

25-Çin’den etkilenerek Manihaizm ve Budizm dinlerini kabul eden Türk kavimi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Göktürkler               c)Hunlar
b)Kutluklar                  d)Uygurlar

26-Aşağıdakilerden hangisinde Hunlara,Göktürklere ve Uygurlara ait olan destanlar sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
             
           Hun          Göktürk          Uygur
a)   Türeyiş         Oğuz Kağan    Ergenekon
b)   Oğuz Kağan   Ergenekon      Türeyiş
c)    Ergenekon    Türeyiş          Oğuz Kağan
d)   Oğuz Kağan   Türeyiş         Ergenekon

27-Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara ait olan Türeyiş Destanı’nın konusudur?

a)Gökten inen çocuklardan Bögü Han’ın Uygur tahtına oturması
b)Dağdaki Demir’i eriterek kavmi sıkışıktıkları yurttan nasıl çıktıkları
c)Oğuz Kağan’ın kısa sürede büyüyüp Hun Devleti’nin başına nasıl geçtiği
d)Avrupa Hun Devleti’nin kuruluşu

28-Tarihte İlk yerleşik yaşama geçen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a)Göktürkler            b)Uygurlar
b)Gazneliler             d)Hunlar

29-Uygurlar Daha önceki Türk Devletlerinden farklı olarak tarım yapmışlar,Saraylar ve Tapınaklar kurmuşlar,rahat ve bol kıyafetler giymişlerdir.
Buna göre Uygurlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)Dağınık bir yaşam sürmüşlerdir.
b)Moğolların etkisine girmişlerdir
c)Yerleşik hayata geçmişlerdir
d)Çin egemenliğine girmişlerdir

30-Aşağıdakilerin hangisinde İlk Türk alfebelerini kullanan iki Türk Devleti doğru olarak verilmiştir?
a)Göktürk-Uygur        c)Hun-Gazne
b)Uygur-Hun              d)Gazne-Göktürk

31-Uygur Devletini kimler yıkmıştır?
a)Oğuzlar               c)Çinliler
b)Karahanlılar         d)Kırgızlar

32-Türk tarihinde matbaayı ilk kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)Göktürkler            b)Uygurlar
b)Gazneliler             d)Hunlar

33-Orta Asya Türk toplumları “12 hayvanlı Takvim’i kullanıyorlardı.Hayvan isimleri orada yaşayan hayvanların isimleriydi
a)Orta Asya’da çok çeşitli hayvan türleri vardı.
b)Orta Asya’da çevre ,kültürü de etkilemiştir
c)Hayvanlar ile insanlar arasında her zaman mücadele olmuştur.
d)Bu takvim Çinliler tarafından da kullanılmıştır.

34-Orta Asya’da yaşayan Türkler,Göçebe bir hayat sürüyordu.Büyük çadırlarını at arabaları ile mevsim değişince taşıyorlar başka yerde tekrar kuruyorlardı.Kadınlar erkekler kadar etkin ve toplum içinde söz sahibiydi.
Yukarıdaki paragrafa göre parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
a)Eski Türklerde sosyal yaşam
b)Eski Türklerde Kültür
c)Eski Türklerde Sanat
d)Eski Türklerde Ekonomik Hayat

35-Eski Türklerde hakanın eşine ne ad verilirdi?
a)Otağ b)Orgin b)Tarkan  c)Hatun

36-Türklerde hakan’ın erkek çocuklarından hangisinin ileride başa geçeceği belli değildi.Tüm şehzadeler taht üzerinde hak iddia edebilirdi.
Bu durum aşağıdakilerin hangisine yol açmıştır?
a)Teginlerin(şehzade)daha iyi yetişmesine
b)Hakan’ın bütün teginleri koruyuculuğu altına almasına
c)Türk Devletleri’nin çabuk zayıflamasına ve yıkılmasına
d)Teginlerin küçük yaşata başa geçmesine

37-Çin’in Şian kentinden başlayıp, Orta Asya’yo geçip, İstanbul’a varan tarihi ticaret yoluna ne ad verilir?
a)İpek Yolu                 c)Hint Yolu
 b)Baharat yolu           d)Din yolu

38-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Çinlilere sattığı mallardan olamaz?
a)Peynir                  c)Hayvan
b)İpek                     d)Demir silahalar

           İPEK YOLUNDA TÜRKLER-I

 
1.   Hunlarda askerlik özel bir meslek olarak görülürdü.
Bu durum Hunlarda aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A.   Güçlü bir devlet kurulmasına
B.   Ticari faaliyetlerin yoğunlaşmasına
C.   Göçebe kültürünün gerilemesine
D.   Ordunun gönüllülerden oluşmasına

2.   Hunlarda hakan öldüğünde hanedanın bütün erkek üyelerinin tahta geçme hakkı vardı.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenebilir?

A.   Taht kavgalarının yaşanmasına
B.   Yerleşik kültürün yayılmasına
C.   Sınırların genişlemesine
D.   Çin ile olan ilişkilerin artmasına

3.   Çin egemenliğine girmek istemeyen Kuzey Hunları Orta Asya’dan Balkanlara doğru göç etmişlerdir.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine yol açmış olabilir?

A.   Avrupa’da siyasi birlik kurulmasına
B.   Hun kültürünün Balkan milletlerini etkilemesine
C.   Hunların göçebe yaşamı yaymasına
D.   Orta Asya’da Türk milletinin kalmamasına

4.    Hun askerleri savaşlarda ok ve yay gibi hafif silahları tercih etmiş, ağır silahları fazlaca kullanmamışlardır.
Hanlarla ilgili bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A.   Orduda paralı asker olmaması
B.   Askeri masrafların azaltılması
C.   Ordunun atlı askerlerden oluşması
D.   Çin ordusunun örnek alınması
5.   Hunlarla ilgili en eski bilgiler Çinliler tarafından kaleme alınan kaynaklardan elde edilmektedir.
Bu bilgi Hunlarla ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisini göstermektedir?

A.   Çinlilerle ilişki içinde olduğunu
B.   Şehirler kurduğunu
C.   Hukuk kurallarına önem verdiğini
D.   Çin topraklarına yerleştiğini

6.   Büyük Hun Devleti, Orta Asya’daki Türk boylarını bir çatı altında toplamıştır.
Bu gelişmenin doğal sonucu aşağıdakiler-den hangisidir?
 
A.   Çin karşısında zor duruma düşülmesi
B.   Siyasi birliğin sağlanması
C.   Halkın yönetime katılması
D.   Yerleşik yaşamın başlaması

7.   Kök Türklerle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi göçebe hayat tarzının bir sonucu değildir?

A.   Yazılı kültürün gelişmemesi
B.   Ticaretle uğraşılması
C.   Şehirleşme düşüncesinin olmaması
D.   Hayvancılıkla ilgilenilmesi

8.   Kök Türklerde yazılı hukuk anlayışı gelişme-miş, buna karşılık sözlü hukuk kuralları yaygın şekilde kullanılmıştır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A.   Yabancı uygarlıkların etkisinde kalınması
B.   Gök Tanrı inancına sahip olunması
C.   Hayvancılıkla uğraşılması
D.   Göçebe bir yaşam sürdürülmesi
9.   Kök Türkler, Gök Tanrı dinini benimsedikleri halde, başka dinlere inanan topluluklara karşı son derece iyi davranmışlardır.

Bu durum Kök Türklerin aşağıdaki özellik-lerinden hangisinin bir sonucudur?

A.   Ekonomiye önem vermesinin
B.   Göçebe şekilde yaşamasının
C.   Çin’le mücadele halinde olmasının
D.   Hoşgörülü bir topluluk olmasının

10.   Uygurlar diğer Türk topluluklarından farklı olarak şehirler kurmuş, tarım ve sanatla da uğraşmışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A.   Hayvancılıkla uğraşmalarının
B.   Yerleşik hayata geçmelerinin
C.   Savaşçı özelliklerini korumalarının
D.   Farklı dinleri benimsemelerinin

11.   Uygurlar yaşadıkları yörelerde sulama kanal-ları inşa etmiştir.

Uygurların bu girişiminin aşağıdakilerden hangisini olumlu etkilemesi beklenebilir?

A.   Tarım üretimini
B.   Askeri mücadeleleri
C.   Hakanın yetkilerini
D.   Çin ile olan siyasi ilişkileri

12.   İslam öncesi dönemde Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde hükümdarların yetkileri sınırsız değildi.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde hüküm-darın yetkilerinin sınırsız olmasını engelle-miştir?

A.   İpek Yolu’na hâkim olunmaya çalışılması
B.   Askeri yapının güçlü olması
C.   Kurultay meclisinin var olması
D.   Göçebe bir yaşam sürülmesi

13.   Orta Asya Türk devletlerinde boylar arası mücadeleler sık biçimde yaşanıyordu.

Bu mücadeleler aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır?

A.   Devlet otoritesinin korunmasını
B.   Yazının kullanılmasını
C.   Geleneklere bağlılığın sürdürülmesini
D.   Kut inancının yaşatılmasını

14.   Orta Asya’daki Türk toplulukları uzun süre dağınık şekilde geniş bir coğrafyada yaşamış-lardır.

Bu durum Türklerde aşağıdakilerden han-gisini zorlaştırmıştır?

A.   Orta Asya’dan göç edilmesini
B.   Göçebe bir yaşam sürülmesini
C.   Bir devletin çatısı altında birleşilmesini
D.   Hayvancılıkla uğraşılmasını

15.   Aşağıdaki Türk topluluklarından hangi-sinin, dini alanda Çinlilerden daha fazla etkilendiği söylenebilir?

A.   Hunlar
B.   Kök Türkler
C.   Oğuzlar
D.   Uygurlar

16.   Orta Asya’da yaşayan Türkler yabancı bir devletin esareti altına girmektense başka bir bölgeye göç etmeyi tercih etmişlerdir.

Bu durum Türklerde aşağıdakilerden han-gisine önem verildiğinin kanıtıdır?

A.   Sınırların genişletilmesine
B.   Bağımsızlık düşüncesine
C.   Hukuk kurallarına
D.   Yerleşik yaşama

6:SINIF ÜNİTE 5 İpek Yolunda Türkler
Cengiz Han’ın torunlarından Batu Han tarafından Karadeniz’in kuzeyinde kurulan Altın Orda Devleti bulunduğu bölgede Rusların güneye inmesine uzun süre engel olmuştur.Altın Orda Devleti Timur’un yaptığı seferler sonucunda zayıflamaya başlamış ve bir süre sonra da iç karışıklıklar nedeniyle yıkılmıştır.

1.Buna göre Altın Orda Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bilgi sahibi olunamaz?
A)Kuruldukları yer
B)Siyasi faaliyetleri
C)Yıkılış nedeni
D)Kültürel özellikleri

   Bilinen ilk Türkü Devletidir.
   Orta Asya’da kurulmuştur. Ordu’da onluk sistemi ilkü kez uygulamışlardır.

2.Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?
a)Göktürkler
b)Uygurlar
c)Kutluklar
d)Hunlar

3.Aşağıdakilerden hangisinin kendilerine ait alfabesi yoktur?
a)Göktürkler      b)Uygurlar
c)Sibirler      d)Türgişler

4.Aşağıda İslam öncesi Türk Devletleri ve en ünlü hükümdarları eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a)Asya Hun Devleti-Mete Han
b)Kutluk Devleti-Bilge Kağan
c)Uygur Devleti-Balamir
d)Avrupa Hun Devleti-Atilla

5)Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ali zamanında yapılmış bir iç savaştır?
a)Sıffın         b)Kadisiye
c)Hendek      d)Nihavend
6)Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Devleti’nin yıkılma nedenleri arasında gösterilemez?
a)Çin’in siyasi oyunları ve entrikaları
b)Ülke topraklarının hükümdar ailesinin malı olması
c)Kardeş kavgaları
d)İpek yolunun kontrolünü kaybetmeleri

7.Hz. Muhammed’in son seferi olan Tebük Seferi, aşağıdaki devletlerden hangisinin üzerine yapılmıştır?
a)Bizans      b)Habeşistan
c)Göktürk      d)İran

8.Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşının sonuçlarından değildir?
a)Müslümanlar güçlenmiş ve kendilerine güvenleri artmıştır.
b)Savaş sonunda Hudeybiye Barışı yapıldı
c)Müslümanlar büyük ganimetler elde etti.
d)Müslümanlar ilk zaferlerini kazandı.

9) Aşağıdakilerden hangisi Abbasi Devleti’nin son zamanlarında kurulan devlerden birisi değildir?

a)Endülüs Emevi Devleti
b)Tolunoğulları Devleti
c)Büveyhoğulları Devleti
d)Gazneliler Devleti

   10)Karahanlılar’la ilgili olarak,aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
   a)840-1211 yılları arasında,Türkistan’da egemenlik kurmuş İlk Müslüman Türk Devle-
ti’dir.
   b)Dünya’da resmi dili Türkçe olan ilk devlettir,
   c)Hindistan’da İslamiyet’in kalıcı olmasını
sağlayan devlettir,

   d)11.Yüzyıl’da iç savaşlar yüzünden doğu ve batı diye ikiye ayrıldıktan sonra,Doğu Ka-
rahanlılar,Karahitaylar;Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar Devleti tarafından ortadankaldırılmıştır,

12) Mekke ile Medine Şehirleri,aşağıdaki böl-
gelerden hangisinde yer alır?
     a)Yemen                 b)Necit
     c)Hicaz                   d)Umman

13) Müslümanların kutsal yerlerinden biri olan Kabe,aşağıdaki peygamberlerden hangisinin zamanında yapılmıştır?
     a)Hazreti İbrahim   b)Hazreti Musa
     c)Hazreti Adem     d)Hazreti Muhammed

14) İslamiyet’ten önce,Arabistan Yarımadası’nda yaşayan Araplar,bir takım putlara ta-
pıyorlardı.Aşağıdakilerden hangisi,bu putlardan biri değildir?
     a)Amon-Ra             b)Hübel
     c)Lat ve Uzza          d)Menat

15)İslamiyet’ten önce,Arabistan Yarımadası’nda yaşayan Araplar,kabileler halinde yaşarlardı.Ve sürekli kabileler arası,savaşlar olurdu.Yılda bir kez,bir aylık süre içinde,birbirleri ile savaşmazlar ve Mekke yakın larında kurulan panayırlarda eğlenceler düzenlerler ve çok çeşitli yarışmalar yaparlardı.Yukarıda açıklanan bu panayırlara ne ad verilirdi?
     a)Kıraat                  b)Kurultay
     c)Yuğ                       d)Suku-Ukaz

16)İslamiyet’ten önce,Arapların taptıkları en
önemli put,aşağıdakilerden hangisidir?
     a)Hübel                   b)Lat
     c)Menat                  d)Uzza

17)Hazreti Muhammed(S.A.V.),aşağıdaki
yerlerden hangisinde doğmuştur?
     a)Cidde                   b)Mekke
     c)Küfe                     d)Medine
18-Hazreti Muhammed(S.A.V.)’e,ilk vahiy,
ne zaman gelmiştir?
     a) 600                      b) 610
     c) 620                      d) 630
19) “Adalet,mülkün temelidir” sözü,aşağıdaki halifelerden hangisine aittir?
  a)Hazreti Ebu-Bekir    b)Hazreti Ömer
  c)Hazreti Osman          d)Hazreti Ali
20) Türk-İslam Edebiyatı’nın bilinen ilk eseri
olan Kutat-gu Bilig,aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır?
   a)Yusuf Has Hacib   b)Edip Ahmet
   c)Kaşgarlı Mahmut   d)Ahmet Yesevi

21)Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan”Divan-ı Lügat-ı Türk”adlı eserin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
   a)İlk Türçe Sözlük özelliğini taşıması,
   b)Araplara karşı,Türkçe’nin üstünlüğünü
ortaya koymak amacıyla yazılan bir eser olması,

   c)Karahanlılar Dönemi’nde yazılmış olması,
   d)Çağatay Edebiyatı’nın en önemli eseri olması,

22) Karahanlılar Devleti’nin ilk hükümdarı,aşağıdakilerden hangisidir?
   a)Bumin Kağan   
     b)Bilge Kül Kadir Han
   c)Abdülkerim Satuk Buğra Han
   d)Kül Tegin

23)Karahanlılar’ın İslamiyet’i seçmesinde,aşağıdaki Türk Boyları’ndan hangisinin etkisi olmuştur?
     a)Karluklar   b)Yörükler
   c)Kazaklar   d)Kırgızlar

24)Edip Amet,Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacib gibi ünlü yazarlar,aşağıdaki devletlerden hangisinin zamanında yaşamışlardır?
   a)Selçuklular   b)Gazneliler
   c)Karahanlılar   d)Osmanlılar

25)Gazneliler Devleti ile ilgili olarak,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
   a)963-1183 yılları arasında Hindistan,İran ve Afganistan’da egemenlik kurmuş olan bir
devlettir,
   b)Alp Tigin tarafından kurulan bu devletin en parlak devri,Sultan Mahmut Dönemi’dir,
   c)Anadolu’da Türk Birliği’ni ilk sağlayan devlettir,
   d)Sultan Mahmut,Hindistan’a 17 sefer düzenlemiş ve bu seferler sonucunda,İslamiyet

About these ads

81 thoughts on “İpek Yolunda Türkler Test Soruları

 1. Sosyaal blgiler ödevnden de kurtuldum ohh bee :)) Mükemel olmuş sevgler…

 2. Çok güzel olmuş. Çok beğendim çk yararlı ancak cevaplarınıda verirseniz çk mtlu olrmmm teşkrler sevgler :)

 3. E bunun cevapları yokmu ? Ellerinize sağlık,harika sorular hazırlamışsınız ama cevapları olmayınca yanılıyor insan.En kısa zamanda cevapları lütfen vern teşekkrler…

 4. bence çok yararlı fakat fakat çok soru ama hepsi yararlı fanlarınzdannım artık admin bu mesajı aldıysan benide admin yaparmısın

 5. çok yararlı ve güzel bir site ödevim için çok gerekli oldu hazırlayan /hazırlayanların eline sağlık

 6. çok güzel bir site çok zor bulunuyor arkadaşa sordum o söyledi performans var xD

 7. bence çok yararlı bir site ben çok sevdim. böyle bir site bulmak zor kaç site aradım ama yinede bulamadım son olarak burayı açtım ve buldum çok teşekkür ederim.

  • kızım sen salak mısın ???
   zaten cevap anahtarı var kırmızı ile cevapları gösterilmiş xD

 8. süper olmuş öğretmen 150 tane soru yazıcaksınız demişti kısa soru lar çokkkkkkkkkk güzel

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s