Sosyal Bilgiler İlk 1.2.3. Ünite Karışık Test Soruları-Cevaplı


301..Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir?
a)Demokratik değerleri benimsetmek
b)Topluma uyum sağlatmak
c)Bilgi birikimini yaşama geçirmek, donanımlar kazandırmak
d)Her bireye istediği mesleği kazandırmak

302..Aşağıdakilerden hangisi bir yörenin iklimi hakkında en fazla bilgi verir?

A)Bitki Örtüsü                                                        B)Nüfus
C)Yer altı kaynakları                                               D)Yüz Ölçümü

303.. Türkiye’de çeşitli iklim tiplerinin görüldüğünü söyleyen bir kimse bu duruma aşağıdakilerden hangisini kanıt gösterebilir?
A)Orta kuşakta yer almasını
B)Üç tarafının denizlerle çevrili olmasını
C)Farklı bitki toplulukları bulunduğunu
D)Yükseltinin batıdan doğuya doğru artmasını


304.Bir haritanın ölçeğine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi değişmez?
A) Enlem ve boylam dereceleri
B) Ayrıntıyı gösterme gücü
C) Haritanın boyutu
D) Haritada gösterilen alan

305. Aşağıdaki paralel ve meridyen numaralarından hangisi Türkiye’nin coğrafi koordinatları içerisinde yer almaz?
A) 40 Kuzey Paraleli
B) 38 Doğu meridyeni
C) 43 Kuzey paraleli
D) 27 Doğu meridyeni

315.Yeryüzünde birbirinden farklı özelliklere sahip yedi kıta vardır. En büyük ve en küçük olan kıtalar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Asya-Avrupa
B)Avrupa-Okyanusya
C)Asya-Okyanusya
D)Avrupa-Amerika
Cevap C

306.İklim aşağıdakilerin hangisini etkilemez?
A) Tarım ürünlerini   
B) Yer altı kaynaklarını   
C) Yerleşim şekillerini    
D) Yaşam tarzlarını

307.Aşağıda verilenlerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?
A) Ayrıntı fazladır   
B) Hata oranı azdır   
C) Büyük alanları gösterir         
 D) Kağıtta fazla yer kaplar

308.Türkiye’de dört mevsim görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta kuşakta olması               B) Asya ve Avrupa kıtası arasında olması
C) Yükseltisinin fazla olması      D) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

309.Yaz aylarında Antalya’nın Sinop’tan daha sıcak olmasını sıcaklığı etkileyen faktörlerden hangisi ile açıklarız?
A-Enlem faktörü
B-Denizellik faktörü
C-Karasallık faktörü
D-Yükseklik faktörü

310.Aşağıda dünya üzerinde görülen çeşitli iklimler ve özellikleri verilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
A-Muson iklimi—yaz mevsimi sürekli yağışlıdır.
B-Kutup iklimi—tarım yapılamaz,balıkçılık temel geçim kaynağıdır.
C-Ekvator iklimi—kış mevsiminde hava sıcaklığı 0 derecenin altına düşebilir.
D-Çöl iklimi—yağış çok azdır,bazı yıllar hiç görülmez.

311.Aynı ebatlardaki iki kağıttan birine İç Anadolu Bölgesinin haritası ,diğerine Türkiye haritası çizilmiştir.
Bu iki haritada hangi özelliğin aynı olması beklenir?
A)ayrıntıları gösterme gücü                             B)ölçekleri
C)görülen alan                                               D)Ankara-Eskişehir arası gerçek uzaklık

312.Denizli ve Isparta şehirlerinin ikisi de deniz kıyısında olmamasına rağmen Isparta Denizli’den daha soğuktur.
Bu durumun temel sebebi nedir?
A)Enlem           B)Karasallık                   C)Dağların uzanışı           D)Boylam

313.Aşağıda bazı haklarımızın ihlallerini gösteren durumlarla hak ve özgürlüklerimiz arasında eşleştirme yapılmıştır. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Seçme ve seçilme hakkının sadece erkeklere verilmesi – Eşitlik
         B) Bir kişinin kendi görüşlerini söylemesinden dolayı yargılanması – Kişi Dokunulmazlığı
         C) İnsanların düşüncelerini aktardığı ve bilgi edindiği televizyon programının yayınına izin  
              verilmemesi – Kitle İletişim Özgürlüğü
         D) İnsanların imara açık olan bir arazide ev yaptırıp ikamet etmesine izin verilmemesi – Yerleşme  Hakkı

314.Eleştirel düşünen, üretken ve demokratik değerleri olan bir bireyin aşağıdaki düşüncelerden hangisine sahip olması beklenemez?
         A) Bir olayın birden fazla nedeni vardır.
         B) Her insan sınırsız özgürlüğüne dayanarak istediğini yapabilir.
         C) Bilimsel gelişme ve yenilikler insanı yaratıcı kılar.
         D) Her insan doğuştan diğer insanlarla eşittir.

315. .Dünyayı iki eşit yarım küreye bölen en büyük paralel dairesine ne ad verilir?
          A)Dönence              B)Meridyen               C)Kutuplar                D)Ekvator

316..Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan Ankara’da yerel saat kaçtır?
           A)10:48      B)11:12      C)11:22      D)10:38

317. Yaşadığım yerde gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı fazladır. Sabah çok sıcak olurken, gece çok soğuk olur. Bu sözleri söyleyen kişi hangi iklim bölgesinde yaşamış olabilir?

A)Çöl iklimi      B)Ekvator iklimi   C)Kutup iklimi   D)Muson

318. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biridir?
 A) Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.
 B) Türkiye kuzeybatısındaki Yunanistan ve Bulgaristan ile komşudur.
 C) Türkiye Ortadoğu ile Avrupa arasında bağlantı noktasını oluşturur.
 D) Türkiye Asya,Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yakınlaştığı noktadadır.

319.Kocaeli fiziki özellikleri konusunu işleyen bir öğretmen aşağıda verilen haritalardan hangisini kullanmalıdır?
 
a)Asya Haritası     b)Avrupa Haritası       c)Batı Anadolu Haritası     d)Türkiye Haritası
                                                                                                                                                   

320.Aşağıda verilenlerden hangisi ilkçağ yerleşmelerinde 1.sırada dikkate alınmakta iken,diğeri ise günümüzdeki yerleşmelerde 1.sıralarda yer alır?
      a)İklim-Sanayi            b)Ulaşım-Ticaret         c)Ticaret-Sanayi        d)İklim-Ulaşım
                       

321.
I.Coğrafi etmenler
II. Teknolojik gelişmeler
III. Doğal kaynaklar
IV. İhtiyaç ve istekler

Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri yaşadığımız bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkileyen başlıca etmenlerdendir.
A) I-III   B)II-III          C) I-II-III-IV               D)II-IV

322.  Akdeniz iklimi yurdumuzda etkili bir iklimdir.Aşağıdaki şehirlerimizden  hangisinde  bu iklim görülmez?
a) Sinop             b)Muğla             c)İzmir                     d)Adana

323. Maki ve bozkır hangi iklim tiplerinin doğal bitki örtüsüdür?

a)Muson-çöl      b)Akdeniz-karasal    c)çöl-kutup        d)Karadeniz-Akdeniz

324.Ekvator üzerinde yer alan A ve B şehirleri arasındaki mesafe 7437 km dir. A şehrine göre doğuda bulunan B şehrinde yerel saat 20:00 olduğuna göre A şehrinde yerel saat kaçtır?
A. 24:28   B. 00:28   C. 15:32   D. 18:53

325.Türkiye turuna çıkan Ekin, sırasıyla Erzurum, Antalya, Kuşadası ve Ordu’yu ziyaret etmiş. Ekin, sırasıyla hangi iklimleri yaşamıştır?
A.   Karadeniz, Akdeniz, Karasal, Karasal
B.   Karasal, Akdeniz, , Akdeniz, Karadeniz
C.   Karasal, Akdeniz, , Karasal,  Karadeniz
D.   Karadeniz, Akdeniz, Akdeniz, Karasal

CEVAP ANAHTARI  
301   D   311   D   321   C
302   A   312   B   322   A
303   C   313   B   323   B
304   A   314   B   324   C
305   C   315   D   325   B
306   B   316   A      
307   C   317   A      
308   A   318   A      
309   A   319   C      
310   C   320   A

 

 

 

 

326.    1 / 2 000 000  ölçekli bir haritada iki şehir arasında ki uzaklık  4 cm dir. Bu iki şehir arasındaki uzaklık kaç km dir.?
  A  ) 50 km             B ) 80km      C ) 500 km        D ) 800 km

327. Fiziki  haritalarda koyu kahve rengi  ile hangi yeryüzü şekilleri  gösterilir ?
    A) Yüksek dağlar           B ) Platolar      C ) Deniz seviyesindeki yerler   d ) Ovalar

328.. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun eski çağlardan beri yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Her çeşit tarım ürünün yetişebildiği verimli topraklara ve uygun iklime sahiptir.
B) İki nehir arası bir yer olduğu için kolayca sulama yapılabilmektedir.
C) Su, yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından zengindir.
D) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.

329. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biri değildir?
 A)  Ülkenin bölünmezliğini korumak
 B)  Milletin bağımsızlığını korumak
 C)  Kişinin temel haklarını kanunlarla sınırlamak
 D)  Cumhuriyet yönetimini ve demokrasiyi korumak

330.Tarih öncesi dönemle ilgili yapılan araştırmalarda insanların mağaralarda yaşadıkları ve bu mağaraların duvarlarına avladıkları hayvanların resimlerini yaptıklarını biliyoruz. Bu insanların, taş ve madenden yaptıkları alet ve araçları kullandıkları; çanak-çömlek yapımında ileri gittikleri bilinmektedir.
       Yukarıdaki bilgilerden aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A)   Tarih öncesi insanları daha çok mağara ve ağaç kovuklarında yaşarlardı
B)   Maden ve taşları işleyerek çeşitli alet ve araçlar yaparlardı
C)   Duvar resimlerinin üzerinde, resmi yapan kişilerin isim ve kişiliklerine ait yazılar bulunurdu
D)   Topraktan çanak-çömlek yapmayı geliştirmişlerdi

331.Deniz seviyesinden ne kadar yükseğe çıkılırsa sıcaklık o kadar azalır.Ortalama her 200 m. de 1C de azalır.
              Bu bilgiye göre aşağıda verilen illerden hangisinin ortalama sıcaklığı daha düşüktür?

   A-Konya     B-Kocaeli    C-İstanbul     D-Antalya

332. Aşağıda verilen ölçeklerden hangisinde ayrıntı daha fazladır?

A- 1/100000  B- 1/50000      C-1/200000   D- 1/500000

333.Aşağıdaki Türkiye’de görülen iklim-bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)   Karadeniz iklimi-Karadeniz Bölgesi
b)   Akdeniz İklimi-Akdeniz Bölgesi
c)   Karasal İklim-Doğu Anadolu Bölgesi
d)   Muson İklimi-Marmara Bölgesi

334.Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden biri değildir?
 
 a)Yükselti      b)Enlemler    c) Turizm        d) Rüzgarlar

335.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu dışında kurulan bir uygarlıktır?

A) Asurlular       B) Lidyalılar       C) Frigyalılar       D) İyonyalılar  

336.Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi hem denizcilikle uğraşmış hem de site denilen şehirler halinde yaşamıştır?

A) Urartu    B) Hititler    C) Frigler     D) İyonlar          

337. Aşağıda ölçeği verilen haritalardan hangisinin ölçeği daha büyüktür?
A) 1/10.000      B) 1/100.000     C) 1/500.000    D) 1/1.000.000

338. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da yaşayan uygarlıklardan birisi değildir?
A) Sümerler      B) Lidyalılar   C) Babiller      D) Asurlar

339..Ülkemizde en fazla heyelan olayları hangi bölümümüzde görülmektedir?
 
A-Doğu Karadeniz
    B-Batı Karadeniz
    C-Çatalca-Kocaeli
D-Ege Bölümü
340.İnsanlık tarihinde il tarih yazıcılığını hangi uygarlık başlatmıştır?

A-Frigler      B-Urartular    C-Hititler    D-Lidyalılar

341.Aşağıda verilen yerlerin haritalarını  aynı boydaki kağıtlara ayrı ayrı çizersek hangisinde ayrıntılar daha belirgin olur?

a) Türkiye Haritası
b) Marmara Bölgesi Haritası
c) Kocaeli  Haritası
d) Dünya Haritası

342. “Yaşadığım yerde gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı fazladır.Sabah çok sıcak olurken,gece çok soğuk olur.”
    Yukarıdaki sözleri söyleyen kişi hangi iklim bölgesinde yaşamış olabilir?

a)Çöl iklimi
b)Ekvator iklimi
c)Kutup iklimi
d)Muson

343.Aşağıda verilen iklim çeşitlerinden hangisi Türkiye’de görülmez?
A)Karasal İklim              B)Akdeniz İklimi
C)Muson İklimi               D)Karadeniz İklimi

344.Bir yerin iklim koşullarını etkileyen birçok fiziki faktör vardır.
Aşağıdakilerden hangisi iklim koşullarını belirleyen faktörlerden biri sayılmaz?
A)Toprak çeşidi                        B)Yükselti
C)Enlem                                    D)Denize   yakınlık-uzaklık

345.nların arızalı mallarla ilgilisiz kalması halinde aşağıdakilerin hangisine başvurmamız gerekmektedir?
    a)Danıştay’a
    b)Sayıştay’a
 c)Tüketici Hakları Mahkemesi’ne
d)TMMM’ye

346.1 Kasım 1928 tarihinde yapılan Harf inkılabı’nın yanı sıra “Türk Dili’nin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak , onun yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliği eriştirmek” amacıyla Atatürk döneminde hangi kurum açılmıştır?

A) Türk Tarih Kurumu        C) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
B) Türk Dil Kurumu            D) İş Bankasının kurulması.  

347.Aşağıdakilerden hangisi Lidyalıların özelliklerinden biri değildir ?
a) Sakarya nehri kıyısında kurulmuşlardır.
b) Lidyalılar  pek çok konuda Yunan uygarlığından etkilenmişlerdir.
c) Kral yolunu yapmışlardır.
d) Parayı ilk kez Lidyalılar kullanmışlardır.

348.Sümerler ve İyonlar yaşadıkları coğrafyanın avantajlarını iyi kullanmışlar ve bu sayede refahı yakalayarak bilimde birçok gelişmeye imza atmışlardır.
-Yukarıda verilen bilgiden yaralanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
a) Bilimsel gelişmeler uygarlıkların belli bir refah seviyesine ulaşmasıyla mümkündür
b)Sümerler ve İyonlar bilimsel gelişmelerde birbirlerini etkilemişlerdir.
c) Anadolu ve Mezopotamya’da bilim aynı seviyede süre gelmiştir.
d) Bilimsel gelişmeler sadece belli bölgelerde ortaya çıkmıştır

349. Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden biri değildir?

A)Enlem   B)Yükselti      C)Denizlere göre konum   D)Bitki örtüsü

350. Karadeniz ikliminde her mevsim yağış görülür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Karadeniz iklimi görülen bir yerde yetiştirilemez?

A) Buğday             B) Çay              C) Mısır          D) Fındık

CEVAP ANAHTARI ( 326/ 350)
326   B   336   D   346   B
327   A   337   A   347   A
328   B   338   B   348   A
329   C   339   A   349   D
330   C   340   C   350   A
331   A   341   C      
332   B   342   A      
333   D   343   C      
334   C   344   A      
335   A   345   C 

 

 

 

351. Aşağıda verilen ölçeklerle  çizilen Türkiye Haritalarından hangisi daha fazla ayrıntıyı gösterir?

A) 1/500.000         B) 1/1.000.000     C) 1/1.500.000     D)1/2.000.000

352.Bir yerin dünya üzerinde bulunduğu yere ne denir?
   A) Enlem                                               B) Coğrafi konum
   C) Ölçek                                                D) Harita

353.Akdeniz ve Ege bölgesinde kıyıda yetiştirilen ürünlerin bazılarının benzer özellik gösterme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
            a. Dağların uzanış yönü      b. Akdeniz ikliminin etkisi
            c. Yer yapısının kırıklı oluşu   d. Kıyı uzunluğu
   
354.Anadolu’da ilk beyliklerin kurulması
Anadolu kapılarının Türklere açılması
Türkiye tarihinin başlangıcı olması

Yukarıda sonuçları anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a. Malazgirt savaşı         b. Kösedağ savaşı
c. Pasinler savaşı         d. Miryekefalon savaşı
   
355.1/5.000.000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen iki şehir arasındaki mesafe gerçekte ne kadardır?
a) 25 km     b)250 km     c)2500 km     d)125 km

356.25BM’ninde yerel saat 13.20 iken 15DM’ninde yerel saat kaçtır?
a)16.00      b)10.40      c)17.00   d)11.40

357)Aşağıdaki ölçeklerden hangisi belirttiği bölgeyi daha ayrıntılı gösterir?

A)1 / 1.000.000   B) 1 / 250.000      C)1 / 500.000      D)1 / 750.000

358)Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’nin kuzey ve güney noktaları arasındaki kuş uçuşu yaklaşık mesafe doğru olarak verilmiştir?

A)1458 km      B)6666 km      C)666 km      D)777 km

359)Anadolu’da kurulan Türk Devletleri camiler, mescit, medreseler, hastaneler, çeşme ve hamamlar, han ve kervansaraylar yapmışlardır.

Yalnızca bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Anadolu’da siyasi birliğin sağlandığı.
B)Halkın her türlü ihtiyacının karşılanmasına önem verildiği.
C)Azınlıklar arasında İslamiyet’in yayıldığı.
D)Halktan ağır vergiler alındığı.

360)Aşağıdaki ifadelerden hangisi Haçlı Seferleri’nin dini nedenini belirtir?

A)Hıristiyanların, Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri geri almak istemeleri.
B)Bizans İmparatorluğu’nun Avrupalılardan yardın istemesi.
C)Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hâkim olmak istemeleri.
D)Senyör ve şövalyelerin şöhret kazanma isteği.

361)Konya ve çevresini tanımak için aşağıdaki haritalardan hangisinin kullanılması daha uygundur?

A)Türkiye      B)Dünya   C)İç Anadolu      D)Asya Kıtası

362)Aşağıdakilerden hangisi özel konumla ilgilidir?

A)Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76’ zaman farkı vardır.
B)Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasında 6 derecelik paralel farkı vardır.
C)Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
D)Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasında 666 km mesafe vardır.

363)Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu ile ticaret yapmış ve Anadolu’da yazının yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır?

A)Babilliler      B)Asurlular      C)Urartular      D)İyonlar

364)Aşağıdakilerden hangisi Hititlere ait özelliklerden biri değildir?

A)Mısırlılarla Kadeş Antlaşması ‘nı imzalamışlardır.
B)İlk tarih yazıcılığını başlatmışlardır.
C)Tarihte ilk parayı kullanmışlardır.
D)Pankuş denilen meclisleri vardır.

365)Ülkemizde en geniş alanlarda hangi iklim tipi daha hakimdir?

A)Karadeniz İklimi       B)Akdeniz İklimi
C)Ekvatoral İklim      D)Karasal İklim

366)Miryakefelon Savaşının Türk Dünyası için en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bizans baskı altına alınmıştır.
B)Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşti.
C)Haçlılar bozguna uğratıldı.
D)Türkiye Selçuklu Devleti’nin sınırları genişledi.

367)Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir?

A)Üniversiteyi bitirmek      B)Oy kullanma
C)Askerlik yapma         D)Vergi Verme

368)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından biri değildir?

A)Notları sınıflandırma.      B)Varsayımları yazma
C)Konu belirleme          D)Gazete okuma

369)Türkiye tarım ürünleri çeşitliliği bakımından dünyanın zengin ülkeleri arasındadır. Türkiye’de birçok tarım ürünü yetiştirilmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Denize kıyısının olması.
B)ekvatorun kuzeyinde yer alması
C)İklim çeşitliliğinin olması
D)Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması.

370)Anadolu, çeşitli özellikleriyle tarih öncesinden günümüze kadar birçok medeniyetin yerleştiği bir bölge olmuştur.   Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da birçok medeniyetin yerleşmesinin nedenleri arasında gösterilemez?

A)İklim Koşullarının elverişli olması.
B)Verimli tarım alanlarının olması
C)Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yollar üzerinde olması
D)Ekvatorun kuzeyinde yer alması.

371)Aşağıda ölçekleri verilen haritadan hangisi seçenekteki haritada ayrıntılar daha belirgindir?

A)1 / 2.0000.000      B)1 / 250.000      C)1 / 40.000      D)1 / 10.000

372)40 derece doğu boylamı üzerinde bulunan Trabzon’ da doğan güneş, kaç dakika sonra Türkiye’nin en batısında doğar?

A)56 dk      B)46dk      C)36dk      D)26 dk

373)Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde dağlar denize paralel uzanır. Bu nedenle bu bölgelerde deniz etkisi içerlere kadar giremez. Akdeniz ve Karadeniz ikliminin etkisi daralır. Ege bölgesinde ise dağlar denize dik olarak uzanır. Bu nedenden dolayı deniz etkisi iç kesimlere kadar girer.
Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşabilinir?

A)Ege bölgesinde denizin ılımlaştırıcı etkisi altındaki alanı dar olduğuna.
B)Deniz etkisinin iç kısımlara ulaşabilmesinin dağların doğrultusuna bağlı olduğuna.
C)Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinin kıyı kesimlerine göre daha ılık olduğuna
D)Ege ve Akdeniz bölgesinde dağların uzanış yönünün aynı olduğuna.

374)Aşağıdaki iklimlerden hangisi ülkemizde görülmez?

A)Akdeniz İklimi       B)Karadeniz İklimi
C)Muson İklimi      D)Karasal İklim

375)Türkiye’de seracılığın Akdeniz ve Ege bölgelerinde daha yaygın olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Güneşli gün sayısının fazla olması
B)Toprağın verimli olması
C)Nüfusun fazla olması
D)Kış mevsiminin yağışlı olması.

   
CEVAP ANAHTARI  
351   A   361   C   371   D
352   B   362   C   372   A
353   B   363   B   373   B
354   A   364   C   374   C
355   B   365   D   375   A
356   A   366   B      
357   B   367   A      
358   C   368   D      
359   B   369   C      
360   A   370   D  

 

376)Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlık hangisidir?

A)Babilliler      B)Asurlar      C)Hititler      D)Sümerler

377)Yazıyı bulan uygarlık hangisidir?

A)Mısırlılar      B)Finikeliler      C)Asurlar      D)Sümerler

378)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun öğelerinden biri değildir?

A)Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
B)Ekvatorun kuzeyinde, Başlangıç meridyeninin doğusundadır.
C)Orta doğu petrol kaynaklarına yakındır.
D)Asya ve Avrupa kıtaları arasında doğal bir köprü oluşturmaktadır.

379)Aşağıdakilerden hangisinde kara ikliminin özelliği verilmiştir?

A)Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.
B)Her mevsim yağışlıdır, yağışlar yağmur şeklindedir
C)Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıktır.
D)Yıllık sıcaklık farkı düşüktür, yaz yağışları önemlidir.

380)Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir?

A)Paralellerin boyu ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır.
B)En büyük paralel dairesi ekvatordur.
C)İki paralel arası 111 km
D)Paraleller 10 derecelik açılarla çizilmişlerdir.

381) I. Çivi yazısını bulmuşlardır.
        II.Ay yılı esasına dayalı takvim yapmışlardır.
        III.Ziggurat denilen tapınaklarını gözlemevi olarak kullanmışlardır.
Yukarıda verilen özellikler hangi uygarlığa aittir?

A)Sümerler   B)Asurlar   C)Babiller   D)İyonlar

382)   I.Yazlar sıcak ve kurak  kışlar ılık ve yağmurludur.
          II. Türkiye’de bu iklimin görüldüğü illerden biri Antalya’dır.
          III.Bitki örtüsü makidir.
 Yukarıda verilen özellikler hangi iklim türüne aittir?

A)Karasal   B)Akdeniz   C)Karadeniz      D)Muson

383)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun geçmişten günümüze kadar yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin sebeplerinden biri değildir?

A)Zengin yer altı ve yerüstü kaynaklarına sahip olması
B)Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C)Verimli tarım arazilerine sahip olması
D)İklimin çok soğuk olması

384) Aşağıdaki madenlerden çıkarıldığı yer ve kullanıldığı alanlarla ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

     Maden Adı      Kullanıldığı Alan      Çıkarıldığı Yer
A)Bakır      elektrik-elektronik      Murgu-Küre
B)Krom      demir,çelik sanayi      Divriği-Hekimhan
C)Linyit      otomatik  sanayi      Bursa-Bolu
D)Bor         jet ve roket yapımı      Kütahya-Eskişehir

385)Ahmet 5 günlük bir gezi programına katılmıştır. Ve gezi boyunca uğradığı yerde edindiği bilgileri şöyle sıralamıştır.
1.ve 2. gün: Milas ve Efesi gezdik burada dev bir kütüphane kalıntılarının olduğunu gördük.
3. gün:Uşak müzesinde Karunun hazinelerini inceledik.Burada gördüğüm dünyanın ilk paraları dikkatimi çekti
4.ve 5. gün:Eskişehir üzerinden Ankara’ya geçtik.Burada gezdiğimiz çeşitli müzelerde süslemeli çanak-çömlekler, fibular ve bunlara ait olduğu uygarlığın ünlü bir kraldı.

   Ahmet bu gezide sırasıyla hangi uygarlıklara ait yoğun bilgiler edinmiştir?

A)Hititler-İyonlar-Urartular
B)Sümerler-Asurlar-Urartular
C)Firigler-İyonlar-Lidyalılar
D)İyonlar-Lidyalılar-Firigler

386)Bir yerde gece ile gündüz sıcaklığı arasındaki fark fazla olursa o yerde mekanik (fiziksel) parçalanma fazla olur.Bu bilgiye göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde mekanik parçalanma en fazla görülür?

A)Ekvator İklimi   B)Muson İklimi   C)Çöl İklimi   D)Kutup İklimi

387)Anadolu Uygarlıklarından olup; Saban kırana ve ekili tarlaya zarar verene çok ağır cezalar veren, “Kral Midas’ın Ülkesi” olarak bilinen, başkenti GORDİON olan ve bugün ki İç Anadolu topraklarında yaşamış olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A)Lidyalılar      B)Frigler   C)Hititler   D)İyonlar
388)Ülkemiz Kuzey yarımkürede bulunduğu için genel olarak kuzeyden esen rüzgarlar soğuk, güneyden esen rüzgarlar ise sıcak karakterlidir. Yani kuzeyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını düşünürken güneyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını arttırır.Buna göre aşağıdaki rüzgarlardan hangisi estiği yerde hava sıcaklığını arttırır?

A)karayel   B)Poyraz   C)Yıldız   D)Lodos

389)Aşağıda verilen iklim çeşitlerinden hangisi Türkiye’de görülmez?

A)Karasal İklim   B)Akdeniz İklimi   C)Muson İklimi   D)Karadeniz İklimi

390)Bir yerin iklim koşullarını etkileyen birçok iklim faktörü vardır. Aşağıdakilerden hangisi iklim koşullarını belirleyen faktörlerden biri sayılmaz?

A)Toprak çeşidi   B)Yükselti   C)Enlem   D)Denize yakınlık- uzaklık

391)Aşağıdaki bilgilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun sonuçları arasında yer almaz?

A)Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine çok yaklaştığı bir yerde olması
B)Doğusu ve batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı bulunması
C)Üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada olması
D)İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olması

392)10o K paraleli ile 10o  G paraleli için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Ekvatora olan uzaklıkları eşittir.
B)Uzunlukları eşittir
C)İki paralel arasındaki yaklaşık mesafe 2220 km dir
D)Yıl boyunca kış mevsimi özellikleri görülür.

393)Aşağıdaki yargılardan hangisi küçük ölçekli haritaların özellikleri arasında yer almaz?

A)Gösterilen alan fazladır
B)Ülke, ülkeler ya da dünya haritaları küçük ölçeklidir.
C)Küçültme oranı daha azdır
D)Ayrıntılar daha azdır

394)Ülkemizde aynı anda Karadeniz, Karasal ve Akdeniz iklimleri görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde farklı iklimlerin görülmesine neden olan faktörlerden biri değildir?

A)Bitki örtüsünün farklılık göstermesi
B)Dağların uzanış yönü
C)Denize göre konum
D)Yer şekillerinin farklılık göstermesi

395)Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır
B)Ekvatoru dik keserler
C)Doğu yarımkürede 180 meridyen bulunur
D)Başlangıç noktası ekvatordur.

396)Paralel daireleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)Sıfır paraleli Ekvatordur.         B)360 tanedir
C)Kutuplarda nokta halindedir.      D180 tanedir.

397)Aşağıdakilerden hangisi ekvatorun özelliklerinden sayılmaz?

A)Yarıçapı bütün paralellerin yarıçapından büyüktür
B)Kutup noktalarına eşit uzaklıktadır
C)Güneş ışınlarını yıl boyunca dik açıyla alır
D)Çizgisel hızın en fazla olduğu dairedir.

398)1 / 5.000.000 ölçekli çizilmiş bir Türkiye fizik haritasını 1 / 1.000.000 ölçekle yeniden çizdiğimizde aşağıdakilerden hangisinin gerçeklenmesi beklenemez?

A)Merkezler arası harita uzaklığının artması
B)Ayrıntıları gösterme gücünün artması
C)Yerşekillerinin daha belirgin hale gelmesi
D)Haritanın daha dar bir yüzeye çizilmesi

399)Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile yapılacak bir dünya haritası daha az ayrıntılı olacaktır?

A)1 / 3.000.000   B)1 / 6.000.000   C)1 / 10.000.000   D)1 / 20.000.000

400) 5 derece doğu meridyeni üzerinde bulunan A şehrinde yerel saat 10:00 ise 5 derece batı meridyeni üzerinde B yerel saat kaç olur?

A)10:20      B)10:40      C)09:20      D)09:40

CEVAP ANAHTARI  
376   D   386   C   396   B
377   D   387   B   397   C
378   B   388   D   398   D
379   A   389   C   399   A
380   D   390   A   400   C
381   A   391   B      
382   B   392   D      
383   D   393   C      
384   C   394   A      
385   D   395   D

 

 

401)Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgilerin yaralarından biri değildir?

A)Bireysel farklılıklarımızı fark etmemizi sağlar
B)Etkin bir vatandaş olarak yetişmemizi sağlar
C)Fiziki gelişmemizi sağlar
D)Sosyal bütünlüğümüzü korumamızı sağlar

402)Türkiye’de Akdeniz kıyıları, kar yağışının en az görüldüğü yerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan etmenlerden biridir?

A)Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması
B)Ortalama yükseltinin fazla olması
C)Ekvatora yakın olması
D)Akdeniz kıyılarının Asya kıtasında yer alması

403)Atatürk’ün sözleri doğrultusunda, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte vatandaşlık hak ve görevleri yeniden düzenlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu haklarımız arasında yer almaz?

A)Askerlik yapmak         B)Vergi vermemek
C)Kanunlara uymak         D)Seçme ve seçilme hakkı

404)Türkiye’nin en batı ucundan yerel saati 40 dakika daha ileri olan yerin boylamı nedir?

A)16o Doğu      B)18o Doğu      C)30o Doğu      D)36oDoğu

405)Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin bir sonucudur?

A)Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığı azalması
B)360 tane meridyen yayının olması
C)Mevsimlerin oluşması
D)Mevsim sürelerinin birbirinden farklı olması

406)Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

A)Hitit      B)Urartu   C)Babil   D)Frigler

407)Aşağıdakilerden hangisi dört mevsim yaz şartlarının yaşandığı iklim tipidir?

A)Ekvatoral      B)Kutup   C)Muson   D)Okyanus

408)Aşağıdaki devletlerden hangisi tarihte bilinen ilk anayasayı yapmıştır?

A)Lidyalılar      B)Babiller      C)Asurlular      D)Sümerler

409)Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile çizilecek bir Türkiye haritası kağıt üzerinde daha fazla yer kaplar?

A)1 / 20.000      B)1 / 400.000      C)1 / 6.000.000   D)1 / 7.000.000
410)Taş işçiliğinde ileri giden ve taştan kale yapımında ustalar yetiştiren Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Urartular   B)Lidyalılar      C)Hititler   D)Frigyalılar

411)A merkezinde güneyden esen rüzgarlar havayı ısıtmasına karşılık kuzeyden esen rüzgarlar havayı soğutmaktadır. Bu bilgiye göre A merkezi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A)Kuzey yarımkürededir         B)Güney yarımkürededir
C)Orta enlemdedir            D)Dönenceler civarındadır

412)Aşağıda verilen medeniyetlerden hangisi Mezopotamya’da kurulmuştur?

A)Hititler   B)Urartular   C)Babiller   C)Frigyalılar

413)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklimlerden biri değildir?

A)Karasal   B)Ekvatoral   C)Akdeniz   D)Karadeniz

414)Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya Medeniyetlerinden biri olup Anadolu Uygarlıklarını tarihi çağlara ulaştıran medeniyettir?

A)Sümer   B)Babil   C)Asur      D)Hitit

415)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan uygarlıklardan biri değildir?

A)Lidyalılar      B)Urartular   C)İyonlar   D)Asurlar

416)-Deniz ticareti ile uğraşmışlardır.
       -Sanatta, edebiyatta, bilim ve felsefe gibi alanlarda gelişmişlerdir.
       -Efes, Milet, İzmir gibi şehir devletleri vardır.

Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A)Frigyalılar   B)İyonlar   C)Lidyalılar   D)Hititler

417)Aşağıdaki uygarlık bölgelerinden hangisinde tarihi dönemlerin diğerlerinden daha önce başlamıştır?
 
A)Mısır   B)Orta Asya      C)Mezopotamya   D)Anadolu

418)”Geçimimizi lahana, patates, muz, şeker kamışı gibi ürünler yetiştirerek ve ihtiyaçtan fazlasını satarak sağlamaktayız. Ülkemde sürekli yaz mevsimi yaşandığı için kışlık giysiye ve yakacağa ihtiyacımız yoktur” Böyle söyleyen biri aşağıdaki iklim çeşitlerinden hangisinde yaşamaktadır

A)Çöl İklimi      B)Muson İklimi   C)Ekvatoral İklim   D)Akdeniz İklimi

419)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de aynı anda farklı iklim çeşitlerinin görülmesinin nedenlerinden değildir?

A)Enlem   B)Yükseklik   C)Yer şekilleri   D)Jeopolitik konumu

420)Türkiye’de çeşitli nedenlere bağlı olarak birden çok iklim görülür. Yükseltinin fazla olduğu bölgelerde karasal iklim görülmektedir. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde karasal iklim görülmektedir?

A)Antalya   B)Kocaeli   C)Ağrı      D)İzmir

421)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de görülen iklim çeşitliliğinin nedenleri arasında olamaz?

A)Enlem   B)Yer şekilleri   C)Bakı      D)Yağış düzeni

422Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin özellikleri arasında yer almaz?

A)Yazları sıcak ve kuraktır.         B)Kışlar ılık ve yağışlıdır
C)Sıkça don olayları görülür         D)Akdeniz ve Ege kıyılarında görülür

423)Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen etmenlerden biri değildir?

A)Nüfusun çok olması          B)Deniz seviyesinden yükseklik
C)Ekvatora yakınlık            D)Deniz kıyısına yakınlık

424)Akdeniz kıyılarında kış sıcaklığının diğer kıyılarından yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dağların denize paralel uzanması      B)Ekvatora daha yakın olması
C)Ormanların geniş yer kaplaması      D)Yer altından sıcak suların çıkması

425) I.Hititler anal adı verilen, kralların icraatlarını anlatan yıllıklar tutmuşlardır.
        II.Urartular Asur çivi yazısını kullanmışlardı.
        III. İbraniler tek tanrı inancını benimsemişlerdir.
        IV. Fenikelilerin buldukları 22 harfli alfabe Romalılar tarafından geliştirilmiştir.

Yukarıda İlk Çağ medeniyetlerine ait bazı bilgiler verilmiştir. Bunlardan hangileri medeniyetlerin birbirinden etkilendiklerinin kanıtı olarak gösterilebilir?

A)II.-III      B)II-IV   C)III-IV   D)I-IV

   
CEVAP ANAHTARI
401   C   411   A   421   D
402   C   412   C   422   C
403   B   413   B   423   A
404   D   414   C   424   B
405   A   415   D   425   C
406   C   416   B      
407   A   417   C      
408   B   418   C      
409   A   419   D      
410   A   420   C

 

426)Konya’da her yıl 17 Aralık’ ta Şeb-i Arus törenleri düzenlenerek anılan büyük düşünür ve şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hacı Bektaşi Veli            B)Yunus Emre
C)Mevlana Celaleddin Rumi         D)Şems-i Tebrizi

427)Tarihte ilk tarih yazıcılığı yapan millet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Urartular   B)Hititler   C)Sümerler   D)Frigler

428)Milat Hangi olayla başlar?

A)Yazının bulunmasıyla         B)İsa’nın doğumuyla
C)Kadeş savaşı ile            D)İstanbul’un fethiyle

429)Anadolu, çeşitli özellikleriyle tarih öncesinden günümüze kadar birçok medeniyetin yerleştiği bölge olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da birçok medeniyetin yerleşmesinin nedenleri arasında gösterilemez?

A)İklim koşullarının elverişli olması
B)Verimli tarım alanlarının olması
C)Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yollar üzerinde olması
D)Ekvatorun kuzeyinde yer alması.

430)Dünya üzerinde enlemler arası uzaklık 111 km dir. 36-42 derece Kuzey enlemleri ile 26-45 derece Doğu boylamları arasında yer alan Türkiye’nin en kuzey noktası ile en güney noktası arası uzaklık kaç Km dir?

A)2109km      B)666km      C)1650km      D)333 km

431)Sümerler;
-Yazıyı bulmuşlar, geometri, aritmetik, astronomi gibi bilimlerin temelini oluşturmuşlar, ilk yasaları ve edebi eserleri ortaya koymuşlardır.
-Birbirleriyle mücadele içindeki site devletlerinde yaşayıp, sınırları geniş olmayan devletler kurmuşlardır.
 Buna göre Sümerlerle ilgili verilenlerden hangisi doğru bir bilgidir?

A)Savaş sanatında oldukça ileri bir uygarlıktır.
B)Uygarlığın gelişmesine önemli katkıları vardır
C)Ticari Koniler kurmuşlardır.
D)Değişik uygarlıkları tek çatı altında toplamışlardır.

432)Aşağıdaki Cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir?

A)Türk sinemasının ilk renkli filmi “halıcı kız” dır
B)Cep telefonu kullanımı ülkemizde 1995’te başlamıştır.
C)Cep telefonu 18 yaşından sonra kullanılmıştır.
D)Aile toplumun en küçük birimidir.

433)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarının birinci aşamasıdır?

A)Hipotez geliştirme            B)Veri toplama
C)Konu veya sorunu belirleme      D)Hipotezleri test etme

434)Aşağıdaki iklim türlerinin hangisinde en belirgin tarım ürünü pirinçtir?

A)Ekvator iklimi   B)Muson iklimi   C)Kutup iklimi   d)Çöl iklimi

435)Haritalardaki küçültme oranına ne denir?

A)Lejant   B)Ölçek   C)Kroki   D)Kuşbakışı çizim

436)Bir yerin nüfusunda o yerin iklimi, yer şekillerinin elverişliliği, ulaşım olanaklarının yeterliliği, tarım alanlarının verimliliği ve sanayinin gelişmişliği gibi faktörler etkili olmaktadır. Verilen bilgilere göre aşağıdaki illerden hangisinde bu faktörlerin tümü etkilidir?

A)Adana   B)Çanakkale      C)Trabzon      D)Antalya

437)Hititler, Suriye egemenliği nedeniyle Mısırlılarla savaşmıştır. 16 yıl süren savaşların sonunda Kadeş Antlaşmasını imzalamışlardır. (M.Ö.1280) Bu antlaşma, tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin kesin ispatı sayılabilir?

A)Hititlerin Suriye’ ye egemen olduğu
B)Her iki tarafında tarihi çağları yaşadığının
C)Antlaşmanın savaştan önce imzalandığının
D)Hititlerin bölgenin en güçlü devleti haline geldiğinin

438)40o paraleli üzerinde yer alan Çanakkale ve Sivas şehirlerinin yıl içinde aynı mevsimlerde sıcaklıkları farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi bi ik şehrin sıcaklık farklılığının nedenlerinden biri olamaz?

A)İki şehrin yükseltilerinin farklı olması
B)Ekvatora olan uzaklıklarının uzaklıklarının farklı olması
C)Çanakkale’nin denize kıyısının olması, Sivas’ın ise denize kıyısının olmaması
D)İki şehirde etkili olan rüzgarların farklı yönden esmesi

439)İlkçağlarda Anadolu’da kurulan tarımı ve tarımla uğraşanları korumak amacıyla sert kurallar hazırlayan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A)Frigler      B)Sümerler      C)Lidyalılar      D)İyonlar

440)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerini aydınlatan merkezlerden değildir?

A)Çatalhöyük      B)Çayönü      D)Sard      D)Alacahöyük

441)Lidyalıların tarihte ilk parayı bulmaları hangisini sağlamıştır?

A)Ticaretin kolaylaşmasını         B)Tarımda verimin artmasını
C)Anadolu’nun öneminin artmasını      D)Köyden kente göçün artmasını

442)A merkezinde güneyden esen rüzgarlar havayı ısıtmasına karşılık kuzeyden esen rüzgarlar havayı soğutmaktadır. Bu bilgiye göre A merkezi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A)Kuzey yarımkürededir         B)Güney yarımkürededir
C)Orta enlemlerdedir.            D)Dönenceler civarıdadır.

443)Aşağıda verilen medeniyetlerden hangisi Mezopotamya’da kurulmuştur?

A)Hititler      B)Urartular      C)Babilliler      D)Frigyalılar

444)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin  yeryüzü şekilleri için söylenemez?

A)Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarından daha sıcak olmasının nedeni ekvatora daha yakın olmasıdır.
B)Doğu Anadolu’nun İç Anadolu’dan daha soğuk olması yüksek olmasından kaynaklanır
C)Deniz etkisinin Batı Anadolu’da daha iç kısımlara sokulmasının nedeni dağların kıyıya dik uzanmasındandır.
D)Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında dağlar kıyıya dik olarak uzanmaktadır.

445)-Anal denilen yıllıklar yazmışlardır
       -Pankuş adı verilen meclisleri vardır
       -Yönetimde Tavananna’nın sözü geçmektedir.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki devletlerden hangisini göstermektedir?

A)Hititler      B)Frigler      C)Lidyalılar      D)İyonlar
446)Uluslar arası kültür sanat ve spor etkinliklerinin toplumlar arası ilişkilere sağladığı katkılar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Ülkeler arası kültürel ilişkileri arttırması
B)Uluslar arası barışın güçlenmesine hizmet etmesi
C)Ülkelerin birini daha yakından tanımasını sağlaması
D)Ülkeler hakkındaki ön yargıları derinleştirmesi

447)Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek amacıyla açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dil Tarih – Coğrafya Fakültesi            B)Türk Tarih Kurumu
C)Halk Evleri                     D)Türk Dil Kurumu

448)”Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır”  diyen Atatürk’ ün bu amaçla açtığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türk Dil Kurumu            B)Türk Tarih Kurumu
C)Halk Evleri               D)Dil Tarih –Coğrafya Fakültesi

449)Atatürk döneminde açılan halkevlerinin yararları arasında hangisi gösterilemez?

A)Yabancı kültür özelliklerinin Türk kültürünü etkilemesi
B)Dilin Türkçeleştirilmesi
C)Milli ve manevi değerlerin topluma kazandırılması
D)tarih bilincinin yerleştirilmesi

450)Haritalardaki kahverengi alanlar, hangi coğrafi oluşumu gösterir?

A)Ovalar      B)Denizler      C)Nehirler      D)Dağlar

   
CEVAP ANAHTARI  
426   B   436   A   446   D
427   B   437   B   447   D
428   B   438   B   448   B
429   D   439   A   449   A
430   B   440   B   450   D
431   D   441   A      
432   C   442   A      
433   C   443   C      
434   B   444   D      
435   B   445   A  

 

451)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimleri geliştirmek amacıyla yaptığı uygulamalardan biri değildir?

A)Türk Tarih Kurumunun açılması
B)Türk Dil Kurumunun açılması
C)Dil Tarih ve Coğrafya Fakültelerinin açılması
D)Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması

452)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sosyal bilimlere verdiği önemin bir göstergesi değildir?

A)Antropoloji bölümünün açılması
B) Dil Tarih ve Coğrafya Fakültelerinin kurulması
C) Türk Dil Kurumunun kurulması
D)Türk Hava Kurumunun kurulması

453)Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlerin alanına girmez?

A)Yüzey şekilleri      B)İnsan hakları   C)Özgürlükler      D)Bitki yapısı

454) Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın matematik konumu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Ekvator ve başlangıç meridyenine göre yerini
B)Jeopolitik yerini
C)Denizlere olan mesafesini
D)Büyük Şehirlere olan uzaklığını

455)Ülkemizde kıyılarımızdan itibaren iç kısımlara ve batıdan doğuya gidildikçe nem miktarının azalmasına ve yükseltinin artmasına bağlı olarak karlı günlerin sayısı artmaktadır. Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde belirtilen durum diğerlerine göre daha fazladır?

A)Afyon      B)Kars      C)İstanbul      D)Malatya

456)Tarihte ilk kez parayı Lidyalıların bularak kullanmalarının sonucu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A)Batı Anadolu’da kurulmuş olmaları
B)Matematikte ilerlemiş olmaları
C)Madencilikte ilerlemiş olmalarıyla
D)Doğu-Batı ticaretini geliştirmeleriyle

457)Çöl ikliminin etkili olduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Su ihtiyacı çok zor karşılanır
B)Bitki örtüsü makilerdir
C)Nem oranı çok fazladır
D)Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkları azdır

458)Türkiye’de dört mevsim görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Orta kuşakta olması         B)Asya ve Avrupa kıtası arasında olması
C)Yükseltinin fazla olması         D)Üç tarafın denizlerle çevrili olması

459)Aşağıdakilerden hangisi karasal iklim şartlarının hüküm sürdüğü bir bölgenin özellikleri arasında gösterilemez?

A)Bitki örtüsü bozkırdır
B)Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır
C)Nem oranı yüksektir
D)Kışın yağışlar kar şeklinde düşer

460)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumu ile ilgili değildir?

A)Yükselti batıdan doğuya doğru artar
B)Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumundadır
C)Ekvatorun kuzeyinde yer alır
D)Üç tarafı denizlerle çevrilidir.

461)Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulan uygarlıklardan biri değildir?

A)Lidyalılar      B)Urartular      C)İyonlar   D)Asurlular

462)Aşağıdaki haritalardan hangisi yeryüzü şekillerini (Dağ, ova, plato,vadi vb.) gösteren haritalardır?

A)Siyasi      B)Beşeri      C)İdari      D)Fiziki

463)Bursa-Kırklareli arası gerçek uzaklık 300 km dir. İki kent arası harita üzerinde 5 cm olarak gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği nedir?

A)1 / 3.500.000   B)1 / 350.000      C)1 / 700.000      D)1 / 6.000.000

464)Ege kıyısında kurulmuş bir uygarlıktır, denizcilikte gelişmiştir. Şehir devleti şeklinde örgütlenmişler ve birçok ilim adamı yetiştirmişlerdir. Buna göre anlatılan ilk çağ uygarlığı hangisidir?

A)Lidya   B)İyonya   C)Hitit      D)Frigya

465)Aşağıda verilen yerlerden hangisinde insanlar yıl boyunca kalın kıyafetler giyerler?

A)Çin      B)Türkiye      C)Brezilya      D)Sibirya

466)Yıllık sıcaklık farkı azdır, Her mevsim Yağışlıdır, Yağışlar en fazla sonbaharda düşer. Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karadeniz iklimi   B)Akdeniz iklimi   C)Karasal iklim   D)Kutup iklimi

467)Hangisi iklimi etkileyen temel faktörlerden birisi değildir?

A)Yükselti   B)Denize göre konum   C)Toprak yapısı   D)Bakı durumu

468)Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra yapılan inkılapların halka mal edilmesi, derinleştirilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin rahatlıkla çalışmalarına katılabileceği yaygın bir teşkilata ihtiyaç vardır.
Yukarıda bahsedilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halkevi   B)TTK      C)TDK   D)Anadolu ajansı

469)Paralel ve meridyenlerle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Paralel dairelerin uzunlukları birbirine eşittir
B)Meridyenler Ekvatoru dik olarak keser
C)İki meridyen arası 4 dakikadır
D)İki meridyen arası mesafenin en geniş olduğu paralel dairesi Ekvatordur.

470)Urartular döneminde Van gölü ve Aras nehri kıyılarına birçok sulama kanalları ve barajlar inşa etmiştir. Bu durum Urartuların hangi alanda gelişme gösterdiklerini kanıtlar?

A)Sanayi   B)Tarım   C)Hayvancılık      D)Madencilik

471)Aynı  iklim bölgesinde yetişmesi çok zor olan bitki ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İncir-Zeytin      B)Pamuk-Çay      C)Patates-Mısır   D)Zeytin-üzüm

472)Kuzey yarım küre, güney yarım küreye göre birkaç derece sıcaktır. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kuzey yarım kürede  karaların güney yarım küreye göre daha az olması
B)Güney yarım kürede karaların küzey yarım küreye göre daha az olması
C)Kuzey yarım kürede suların güney yarım küreye göre daha fazla olması
D)Güneş ışınlarının güney yarım küreye, küzey yarım küreye göre daha eğik açılarla gelmesi

473)Eski çağlardan beri Anadolu birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Anadolu’ ya gelen ve yerleşen çeşitli milletler kültür ve uygarlıklarını yansıtan birçok eser bırakmışlardır. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Göç yolları üzerinde bulunan Anadolu önemli bir geçiş bölgesidir
B)Anadolu birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır
C)Anadolu coğrafyası insanların yaşamı için elverişlidir
D)Anadolu’da yapılan çetin savaşlar birçok devletin kurulup yıkılmasına sebep olmuştur.

474)Dünya üzerinde bulunan bir yeri haritada ayrıntılı olarak görmek istememiz aşağıdaki hangi konuyla ilgilidir?

A)Haritanın ölçeği         B)Haritanın göstereceği yerin coğrafi şekilleri
C)Nüfus durumu         D)Gelişmişlik düzeyi

475)Mezopotamya medeniyetlerinden günümüze yok denecek kadar az eser ulaşmıştır. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mezopotamya’da mimariden çok ticarete önem verilmesi
B)Mezopotamya’da taş ve mermer gibi malzemelerin çok az bulunması
C)Mezopotamya’da yaşanılan büyük depremlerin eserlere zarar vermesi
D)Yeryüzü şekillerinin elverişsiz olması mimari eserlerin yapılmasını zorlaştırmıştır.

   
CEVAP ANAHTARI  
451   D   461   D   471   B
452   D   462   D   472   D
453   D   463   D   473   D
454   A   464   B   474   A
455   B   465   D   475   B
456   D   466   A      
457   A   467   C      
458   A   468   A      
459   C   469   A      
460   C   470   B 

 

476)Anadolu’da kurulan Frigler, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Öküz öldürenlerin, saban kıranların ölümle cezalandırıldığı ve en büyük tanrıların toprak ve bereket tanrısı Kibele olduğu bilinmektedir. Kilim ve halı dokumacılığı hayvancılığa dayalı olarak gelişmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Dokumacılık  alanında ileri gittikleri
B)Tarımsal üretimde  dinsel etkinin görüldüğü
C)Tarımsal faaliyetleri korumak amacıyla sert kanunlar yaptıkları
D)Friglerin çok güçlü ordulara sahip olduğu

477)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da bulunan ilk yerleşim yerlerinden biri değildir?

A)Tuşpa     B)Hattuşaş      C)Alacahöyük      D)Ninova

478)Ekvatora farklı uzaklıklardaki iki yerin, aşağıdakilerden hangisinde farklılık göstermesi kesindir?

A)Sıcaklık      B)Konuşma dili   C)Folklör   D)Ulaşım araçları

479)Doğu boylarında bulunan iki şehir arası 24 dakika olduğu belirlenmiştir. Bu iki şehrin boylamları aşağıdakilerden hangileri olabilir?

A)18 doğu-24 doğu         B)21 Doğu-24 Doğu   
C)18 doğu-21 Doğu         D)20 doğu-24 doğu

480)Dağları, ovaları, akarsuları,platoları ve gölleri gösteren harita çeşidi hangisidir?

A)Siyasi harita   B)Özel harita      C)Fizik harta       D)Beşeri harita

481)Anadolu’ ya Avrupa’dan gelen topluluktur. Ankara yakınlarındaki Gordion şehrini başkent olarak kurmuşlardır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. En önemli kralları Midas’tır. Verilen özellikler aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?

A)Urartular      B)İyonlar   C)Frigler      D)Lidyalılar

482)Aşağıdakilerden hangisi insanların ortak yaşadığı sorunlardan biri olamaz?

A)Gürültü kirliliği            B)arkadaş edinmede zorluk yaşama
C)Hava kirliliği            D)Doğal hayatın yok olması

483)Urartular ölülerini oda şeklinde yaptıkları mezarlara gömmüşlerdir. Ölülerin yanına günlük yaşantılarında kullandıkları bazı eşyaları da koymuşlardır. Bu durum Urartularda aşağıdakilerden hangisinin varlığını göstermektedir?

A)Tek tanrı inancının       B)Tarımda ilerlediklerinin
C)Hukuk devleti anlayışının       D)Öldükten sonra yaşamın devam ettiğinin

484)Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Güneş takviminin ilk örneğini Romalılar kullanmıştır
B)Lidyalılar ilk kez parayı ticarette kullanmışlardır
C)Hititler tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmayı yapmışlardır.
D)Sümerler ilk kez çivi yazısını kullanmışlardır.

485)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun sonuçlarından biri değildir?

A)Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı yerdedir
B)Üç tarafı Ege, Karadeniz ve Akdeniz ile çevrilidir
C)36-42 derece kuzey enlemleri arasındadır
D)Orta doğu ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasında köprü özelliği taşır

486)Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden değildir?

A)Dünya üzerinde toplam 360 meridyen vardır
B)Londra’da Greenwich den geçen meridyen başlangıç meridyeni olarak kabul edilir
C)Aynı meridyen üzerinde bulunan her yerde yerel saat aynıdır
D)Meridyen dairelerinin başlangıcı Ekvator’dur.

487)Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında kaç dakikalık zaman farkı vardır?

A)19      B)36      C)60      D)76

488)Aralarında 3 saat olan iki yer arasındaki boylam farkı nedir?

A)45      B)55      C)65      D)75

489)Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden biri değildir?

A)Enlem   B)Yükselti      C)Denizlere göre konum   D)Bitki örtüsü
490)I. Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olması
       II. İklim Şartları
       III. Nüfusun çok olması
       IV. Toprak yapısı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Anadolu’nun uygarlıkların beşiği olmasında etkili olmuştur?

A)Yalnız I      B)I-II      C)I-II-III      D)II-IV

491)Aşağıda verilen yerlerin haritalarını aynı boydaki kağıtlara ayrı ayrı çizersek hangisinde ayrıntılar daha belirgin olur?

A)Türkiye Haritası         B)Marmara Bölgesi Haritası
C)Kocaeli Haritası         D)Dünya haritası

CEVAP ANAHTARI ( 476/500)
476   D   486   D   
477   D   487   D   
478   A   488   A   
479   A   489   D   
480   C   490   C   
481   C   491   C      
482   B      
483   D      
484   A      
485   C  

 

 

About these ads

20 thoughts on “Sosyal Bilgiler İlk 1.2.3. Ünite Karışık Test Soruları-Cevaplı

  1. 8.sınıflar sosyal işlemioki ne alaka inkilap işlio heşeyi yanlış bilmişşsin sen kesin 5 sınıfsın mahmut bence

  2. Güzel bi site ama söyle bi sorunu var sık isaretleme hani ? :D Cok beyenmedim cok beğendim canlarım :) <3

  3. aslında ben bu siteyi diyeceğim çünkü çok bilgili bence bu sitedekiler sizde arkadaşlarınıza diyin……….

  4. Bu site acayip güzel çünkü bir bilgi kaynağı.. çok teşekkür ederim………………………………………

    .

    • hayır bu konular 5.sınıf yada bu sorular yanlış yapmıssın ben5.sınıfım onun için bu sorulara baktım

  5. aradığım bilgileri bulamadım daha fazla bilgi lütfeeen sitenize ilk kez girdim ama beğendim teşekkürler

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s