Arşivler

T.C.İnkılap Tarihi II.Dönem I.Yazılı Sınavı Soruları-Cevaplı

Soruları indirmek için TIKLAYINIZ.

 1- Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda “İstanbul’un ve boğazların yönetimi TBMM Hükümeti’ne verilecektir.” kararı alınmıştı. Ancak Lozan konferansı’nda boğazların yönetimi Boğazlar Komisyonu’na bırakılmıştır. 

Paragraftaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Lozan’da boğazlar konusunda, Türkiye’nin aleyhinde kararlar alınmıştır.

B)İstanbul Boğazı önemini kaybetmiştir.

C)Mudanya Ateşkes Antlaşması kararları uygulanmıştır.

D)Lozan Antlaşması ile Türklerin tam bağımsızlığı önündeki engeller kaldırılmıştır.

2- Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.

Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz?

A)Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.

B)Kapitülasyonlar kaldırılacak

C)Boğazlar uluslar arası bir komisyonun idaresine bırakılacak.

D)Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tanınacak.

3-Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine ait olması aşağıdaki İnkılâplardan hangisiyle gerçekleştirilmiştir?

A)Teşvik-i Sanayi Kanunu  

B)Kabotaj Kanunu

C)1. Beş Yıllık Kalkınma Planı            

D) Milli İktisat Kanunu

Okumaya devam et

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları-Cevaplı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1- İlk Türk devletleri bulundukları coğrafi şartlara uygun olarak konar-göçer bir hayat benimsemişlerdir. Genellikle at ve koyun besleyen halk, bozkır şartlarının gereği olarak ‘’yaylak’’ ve ‘’kışlak’’ hayatı yaşamışlardır.

Orta Asya Türklerindeki bu yaşam tarzı ekonominin daha çok hangisine dayandığını göstermektedir?

A) Tarım                      B) Ticaret              C) Hayvancılık                  D) Dokumacılık

2- Büyük Selçuklu Devleti’nin dünya kültür ve medeniyetine katkılarından biri de Nizamiye Medreselerini kurmalarıdır. Bu medreselerde bir çok düşünür ve bilim adamı yetişmiştir.

Verilen bilgide Selçukluların dünya ve kültür medeniyetine hangi alanda katkı sağladığından bahsedilmiştir? 

A) Ekonomi        B ) İdare            C) Eğitim            D) Hukuk

3- “Kağan, yaptığı kağanlığı kaybediverdi. Çin milletine, beylik erkek evladı, kul oldu; hanımlık kız evladı, cariye oldu. Türk Beyler, Türk adını bıraktı.”

Orhun Yazıtlarında yer alan bu ifadelere göre, Türklerin Çin egemenliğine girmesi hangisine yol açmıştır?

A) Yerleşik düzene geçilmesine       

B)Milli benliğin kaybedilmesine

C)Devlet otoritesinin güçlenmesine    

D)Ekonominin ticarete dayanmasına

Okumaya devam et

2011-2012 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1-Bilim insanlarına göre ilk yazı, nesneleri şekillerle gösteren resimli ifadelerdir.Üreticiler, ürünlerini satmak ve karşılığında almak istedikleri ürünleri almak için resimli yazıyı kullanmışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yazının İlkçağın sonlarında icad edildiğine

B) Ticari faaliyetlerin yazının icadından sonra başladığına

C) Yazının icadında iletişim ihtiyacının önemli derecede rol oynadığına

D) Yazıyı kullanan toplumların askeri yönden güçlerini arttırdıklarına

 

2-Lale Devrinde yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır:

  İlk Türk matbaası kurularak dini eserler dışındaki eserler basılmaya başlandı.

  Yeni kütüphaneler açılarak çeşitli alanda birçok eser Türkçeye tercüme edildi.

  Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi.

Bu bilgilere göre, Lale Devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Daha çok askerlik alanında ıslahatlar yapıldığı
B)Basılan kitap sayısında artış olduğu

C)Avrupa’nın daha yakınından tanınmak istendiği

D)Düşünce hayatının gelişmesine önem verildiği

3- Pusulanın geliştirilmesi ve coğrafya bilgisindeki ilerlemeler gibi nedenlerle coğrafi keşifler başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından birisi değildir?

a) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi.

b) İpek ve Baharat yollarının öneminin azalması.
c) Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması.
d) Yeni yollar ve kıtaların bulunması.

Okumaya devam et

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı

A grubunun soruları için TIKLAYINIZ.

B grubunun soruları için TIKLAYINIZ.

1- İnsanlar kendilerini ifade edemedikleri ve karşıdakiler tarafından anlaşılmadıkları sürece birlikte yaşam çabalarının sağlıklı bir şekilde oluşturulması mümkün olmaz.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin birlikte yaşam çabasını olumlu etkilediği söylenebilir?

A) Farklılıklara göre davranış sergilemenin

B) Etkili iletişim süreçlerinin

C) Kendi fikrinde ısrar etmenin

D) Sorunları gözardı etmenin

2-“Temiz bir çevrede yaşamak istiyorsan, önce kendin çevreyi temiz tutmalısın”.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisi ile özetlenebilir?

A) Hak ve özgürlüklerin kullanılması sınırsız özgürlük gerektirir.

B) Kendi haklarını bilen birisi başkalarının haklarını göz ardı eder.

C) Hakların yaşanması sorumlukların yerine getirilmesine bağlıdır.

D) Hakların korunması sadece devletin görevidir.

3- İnsanlar hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadan acele karar vermemeliyiz. Bu tutum, insanlarla olan ilişkilerimizi olumsuz etkiler.

Yukarıdaki ifadede aşağıdakilerden hangisinin insanlar için sorun olabileceği vurgulanmak istenmiştir?

A) Empati kurmanın

B) Kurallara uymamanın

C) Ön yargılı olmanın

D) İnsanlarla bir arada yaşamanın

Okumaya devam et

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1-Bilimsel bir araştırmaya başlayabilmek için öncelikle araştırma konusunu belirlemek gereklidir.

Öğretmenin söylediği, bilimsel araştırmanın hangi basamağını ifade eder?

A) Bilgi kaynaklarını inceleme

B) Çözüm yolları önerme

C) Problemi ortaya çıkarma

D) Araştırmayı metin haline getirme

2-Atatürk, milletimizi uygar milletler seviyesine çıkartmak için önce geçmişini bilmesi ve bunun için de onu ilk kaynaklardan kendisinin araştırarak öğrenmesi gerektiğine inanıyordu.

Atatürk’ün bu düşüncesi;

I-Türk Tarih Kurumu

II-Türk Dil Kurumu

III-Türkiye İstatistik Kurumu’ndan

hangisi ya da hangilerinin kurulmasına öncülük etmiştir?

A) Yalnız I   

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

3-Ölçeklerin paydasındaki sayı haritalarda uzunluğun ne kadar küçültüldüğünü gösterir. Küçülme oranı az ise yer şekilleri daha ayrıntılı gösterilebilir.

Buna göre aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen Türkiye haritasında yer şekilleri daha ayrıntılıdır?

A) 1/50 000   

B) 1/200 000

C) 1/500 000

D) 1/2 000 000

Okumaya devam et