Arşivler

8.Sınıf T.C.İnkılap Tarihi 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1- Kuva-yı Milliye’nin bazı özellikleri şunlardır:      

*Askerlik disiplininden yoksundurlar.

*Düşmanı yurttan atacak güçten yoksundurlar.        

*İhtiyaçlarını bazen halka zor kullanarak karşılamışlardır.

Kuva-yı Milliye birliklerinin yukarıdaki özellikleri aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?

A) Düzenli ordunun kurulmasını                                        

B) TBMM’nin açılışının hızlandırılmasını

C) Kuva-yı Milliye komutanlarının değiştirilmesini         

D) Rusya ile Moskova antlaşmasının imzalanmasını

 

2- Sevr Barış Antlaşması’nın hukuki bakımdan geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)Ankara’da milli bir hareketin başlaması                                

B)Damat Ferit Paşa tarafından onaylanması

C)İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarının başlaması          

D)Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmaması

  Okumaya devam et

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ. 

1- Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının sonuçlarından biri değildir?

A)  İşsizlik oranının artması                        

B)  Doğal kaynakların hızla tükenmesi          

 C)  Kalkınma hızının düşmesi                     

D)  Eğitim ve sağlık hizmetlerinde kalitenin artması

 

2-‘’ Bu yapılar sayesinde ticaret kervanları rahat bir şekilde konaklama ve dinleme imkanına kavuştular. Üstelik bu mekanlarda ilk üç gün ücret de alınmıyordu.’’

Sözü edilen yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Medrese                  B) Darüşşifa                    C) Aşevi                    D) Kervansaray

 

3- * Hâkim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilip arama yapılamaz.

 *Hiç kimsenin telefonu dinlemez, mektupları okunamaz.

Yukarıda verilen hakların uygulandığı ve koruma altına alındığı bir ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?

A) Kişi hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır.   

B) Vatandaşlar, yasalar önünde eşittir.

C) Özel yaşama saygı duyulmaktadır.                             

D) Yönetim şekli cumhuriyettir.

  Okumaya devam et

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1- *Maniheizm dinini kabul etmişlerdir

       *Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

       *Tarımla uğraşmışlardır.

Yukarıda özellikleri verilen Orta Asya Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük Hun Devleti          B) Uygurlar       

C) Göktürkler                        D) Hititler           

2-* Yazlar serin, kışları ılık, her mevsim yağışlıdır.

* Yazlar sıcak ve kurak,   kışlar ılık ve yağışlıdır.

* Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.

Yukarıda tanımları verilen iklimler, sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Karadeniz – Akdeniz – Karasal

B)Akdeniz – Karadeniz – Karasal

C)Karadeniz – Karasal- Akdeniz

D)Akdeniz – Karasal – Karadeniz

3- Aşağıdaki diyagramda İlk Çağda Lidyalıların gerçekleştirdiği bazı gelişmeler verilmiştir:

Kral Yolu’nu yapmışlardır & Takas usulüne son vermişlerdir & İlk kez  altın parayı kullanmışlardır.= ?

Buna göre, diyagramdaki “?” yerine getirilebilecek en kapsamlı yargı aşağıdaki hangisdir?

A) Bilimsel çalışmalarda öncülük etmişlerdir.

B) Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

C) Tarım en önemli geçim kaynaklarıdır.

D) En önemli yeraltı kaynağı altın madenidir.

  Okumaya devam et

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

Aşağıda insan hakları ile ilgili olarak verilen ifadeleri uygun yerlerle eşleştiriniz. (yanlarına yazınız)

Düşünce Özgürlüğü Din ve Vicdan Özgürlüğü Yaşama Hakkı Eğitim Hakkı Kişi Dokunulmazlığı

1- “Taraf Devletler, bütün çocuklara gerekli tıbbi yardımının ve tıbbi bakımın; temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine önem verilerek sağlanması için çaba gösterirler.”   Çocuk Hakları Sözleşmesi-24. Madde…YAŞAMA HAKKI

2-“Hiçbir kimse eğitim-öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.” Türkiye Cumhuriyeti Anayasası–42. Madde…EĞİTİM HAKKI

3-“Herkesin düşünme ve anlatma özgürlüğü vardır.”İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi- 19. Madde…DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ

4-“İşkence ve benzeri her türlü eziyet kesinlikle ve tamamen yasaktır.”Kanun-u  Esasi…KİŞİ DOKUNULMAZLIĞI

5-“Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.”  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi…DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

Aşağıdaki sorulara doğru cevaplar veriniz.

6- “Evimizi memur olmayanlara kiralamıyoruz. Kiralayacak olan memurların da en fazla iki çocuklu olmasını istiyoruz.Siz bu özelliklere sahip olmadığınızdan kiracımız olmazsınız.”  Bu konuşmayı yapan kişi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Karşısındakilerle empati kurmaktadır.   

B) İnsan onurunu zedelemektedir.

C)Bazı insanları dışlamaktadır.

D) Ön yargılı davranmaktadır.

Okumaya devam et

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1-Bir ülkede, nüfusun dağılışı; iklim özellikleri, yerşekilleri, yükselti değerleri, tarımsal üretim, ulaşım, sanayi gibi pek çok doğal ve beşeri etkene bağlıdır. Buna göre ülkemizde nüfusun dağılışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nüfus miktarı en fazla olan bölge Marmara’dır.    

B) Nüfus daha çok kıyı bölgelerde toplanmıştır.

C) Doğu Anadolu’da nüfus yoğunluğu fazladır.          

D) Nüfusun dağılışında iklimin etkisi büyüktür.

2   – Anadolu’da birçok kervansaray yaptırmışlardır.

       – Venediklilerle ticaret antlaşmaları yapmışlardır.

       – Eşkıya ve korsan saldırılarından zarar gören tüccarların zararlarını ödemişlerdir.

    Türkiye Selçuklu Devleti bu çalışmalarla  aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

     A) Sınırlarını genişletmeyi              B) Ticareti geliştirmeyi

    C) Anadolu’yu Türkleştirmeyi        D) Bizans İmparatorluğu’nu yıkmayı

  Okumaya devam et

T.C.İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1- Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra Anadolu’da yaşayan azınlıklardan olan Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü kötü durumdan yararlanmak amacıyla birçok dernek ve cemiyet kurdular. Bu kuruluşlar aracılığıyla Anadolu’da güvenliği bozucu faaliyetlerde bulunarak bağımsızlıklarını kazanmaya çalıştılar.

      Bu duruma anlaşmanın aşağıdaki maddelerinden hangisinin daha çok yol açtığı söylenebilir?

A)    Boğazların denetimi İtilaf Devletlerine bırakılacak.

B)     İtilaf Devletlerinin esirleri ve Ermeni esirler serbest bırakılacak.

C)    Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek.

D)    İran ve Kafkasya’daki Osmanlı birlikleri geri çekilecek.

 

2- Aşağıdakilerden hangisi 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinin sonuçlarından biri olarak gösterilemez?

A)   Bu işgal, tehlikenin ne kadar yakın ve büyük olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır.

B)    Kuva-yı Milliye (Milli Kuvvetler) doğmuş ve Kurtuluş Savaşı başlamıştır.

C)   Kurtuluş Savaşı’nın gerçek cephesi ve asıl düşmanı ortaya çıkmıştır.

D)   Anadolu’daki direniş hareketi sona ermiştir.

  Okumaya devam et

T.C.İnkılap Tarihi ve A. 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları

1- * Siyasi birliğini geç tamamlayarak sömürge arayan Almanya ve İtalya

* Almanya ve İtalya’ya engel olmak isteyen İngiltere ve Fransa

Buna göre I.Dünya Savaşı öncesi Avrupa’da devletler arası gruplaşmalarda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yönetim şekillerindeki benzerlikler

B) Demokrasiye olan bağlılıklar

C) Coğrafi ve Kültürel yakınlıklar

D) Ekonomik ve siyasi çıkarlar

2- ’’Arkadaşlar,bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır.Vatanı kurtarmak tek hedefimizdir.’’

Buna göre M.Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kararları tek başına almaktadır.

B) Görevinin bilincindedir

C) Azimli ve kararlıdır

D) Sorumluluk duygusu gelişmiştir.

Soruların tamamı için tıklayınız.

T.C.İnkılap Tarihi ve A. 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları

2009-2010 eğitim öğretim yılına ait…

1-Mustafa Kemal, sırasıyla Mahalle Mektebi,Şemsi  Efendi İlkokulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüşti-yesi olmak üzere ilkokulu ve ortaokulu değişik okullarda okumuştur.Bu durumun Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilereden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Aile içinde sorunlar yaşadığına   B) Farklı fikirler edinmesine zemin hazırladığına

C) Eğitim sürecinin zor geçtiğine    D) Ekonomik sorunlar yaşadığına

2- * Rusyanın panslavizm politikası ile Balkanlarda egemenliğini artırmak istemesi. 

*İngiltere’nin Akdeniz hakimiyetini devam ettirmek için Ruslara karşı Osmanlı Devletini desteklemesi 

*Almanya ile Osmanlı Devleti arasında ticari ve siyasi yakınlaşmanın olması.Bu bilgilere göre, ulaşılabilecek, en kapsamlı yargı aşğıdakilerden hangisidir?

A) Her devlet kendi çıkarına göre politika izlemiştir. 

B) Rusya ile Osmanlı devleti sürekli savaş halindedir.

C) İngiltere ile bazı dönemlerde ittifaklar kurulmuştur.

D) Almanya ile Osmanlı devleti sürekli işbirliği içindedir.

Okumaya devam et

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

OKYANUS-MAKİ-ZİGGURAT-PATESİ-EKVATOR-HATTUŞAŞ

Yukarıda verilen kavramlardan 5 tanesini aşağıdaki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.

1-Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde MAKİ  bitki örtüsü görülür.

2- Hititlerin başkenti HATTUŞAŞ ’dır.

3- Yer yuvarlağını iki eşit parçaya ayıran en büyük paralel dairesine EKVATOR  denir.

4- Kıtalar arasında büyük çukurları kaplayan geniş ve derin su kütlelerine OKYANUS  denir.

5- Sümerlerde hem tarımsal hem de astronomi hem de dinsel amaçlar için inşa edilen tapınaklara ZİGGURAT  denir.

Aşağıda verilen ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

6- Bir yerde görülen hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama duruma iklim denir.(   D   )

7- Ülkemizde kuzeyden esen rüzgarlar havayı soğuturken, güneyden esen rüzgarlar havayı ısıtır.(  D   )

Okumaya devam et

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

Onurlu – Önyargılı – Eşit – Evrensel – Onuru

Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki boşluklara uygun şekilde doldurunuz.

1-İnsan ONURU kişinin haysiyeti, özsaygısı, kendine saygı duyması ve başkalarını da kendine saygılı kılması olarak anlaşılmaktadır.

2-Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından EŞİT doğarlar.

3-İnsan hakları, tüm insanlara insan olmalarından dolayı tanınması gereken haklardır.Kişi, bu hakları kaybettiğinde ONURLU bir hayat yaşayamaz.

4-Karşısındakine ÖNYARGILI yaklaşan kişiler gerçekte insanın değerinin insan olmasından geldiğini anlayamamış demektir.

5-“Bütün insanlar”, “Herkes” ifadeleri, haklar bakımından insanlar arasında ayrım yapılamayacağının, bunların EVRENSEL hak olduğunun ifadesidir.

Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

6- İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun, sadece insan olduğu için değerlidir.(  D   )

 7- Zengin ya da fakir olması, ten rengi, ırkı, inancı, statüsü vb. unsurlar insanın değerini belirlemez. (   D  )

Okumaya devam et