Arşivler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı

SORULARIN TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

1-  Üç ayrı iklim tipinin görülmesi sebebiyle her çeşit tarım ürününü ülkemizde yetiştirmek mümkündür. Tarımsal ürünler ülkemizin ihracatında önemli bir yer tutar. Ancak ülkemizde yetişmeyen bazı tarım ürünleri de vardır. Bu ürünler ithal edilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürünlerden biridir?

A) Çay      B) Fındık     C) Buğday      D) Kahve

2- En fazla ticaret yaptığımız Avrupa ülkesi ………… dır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakileren hangisi getirilmelidir?

A) İtalya      B)Almanya      C) Yunanistan     D) İngiltere

3- Ülkemizin;

       1. Düz ve verimli arazilerin olması

       2. Etrafının denizlerle çevrili olması

       3. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olması

gibi özellikleri sırasıyla aşağıdaki faaliyetlerden hangilerinin yapılmasına uygun bir ortam oluşturmuştur?

             1                 2                    3

A)      Tarım       Balıkçılık         Madencilik

B)      Madencilik       Tarım                  Turizm

C)      Turizm             Ticaret                  Sanayi

D)      Sanayi             Hayvancılık          Ticaret

 

4- Ülkemiz, zaman zaman uluslararası büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri olan Üniversite oyunları, 2005 yılı ağustos ayında İzmir’de yapılmıştır.

Bu dev organizasyonun aşağıdakilerden hangisine katkı yaptığı söylenemez?

A) Ülkelerarası ilişkilere.

B) Hoşgörü ortamının gelişmesine.

C) Üniversiteler arası teknik desteğin artmasına.

D) Türkiye’nin reklamının yapılmasına.

Şekil ve grafik sorularının cevapları… 

Okumaya devam et

T.C.İnkılap Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1-“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir”.

Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin doğrudan Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

A) Modern üniversitelerin açılmasının

B) Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasının

C) Toplumun sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapılmasının

D) Başkent Ankara’nın planlı bir şekilde kurulmasının

2- Atatürk’ün başlattığı inkılâp hareketleri Türk halkının geneli tarafından benimsenmiştir. Buna karşılık çıkarları elden giden ya da inkılâpları anlayamayan bazı kimseler yapılan yeniliklere karşı başkaldırmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun en önemli kanıtıdır?

A) Ankara’nın başkent olması

B) Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması

C) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

3- Atatürk’ün eğitimde en önemli hedefi, büyük bir çoğunluğu okuma yazma bilmeyen halkımızı okur-yazar hale getirmektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

A) Medeni Kanun’un kabul edilmesi

B) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

C) Latin harflerinin kabul edilmesi

D) Türk Dil Kurumu’nun kurulması

Okumaya devam et

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı

Soruların tamamını indirmek için

TIKLAYINIZ…

1- Aşağıdakilerden hangisi insan hakları eğitimi almış bir kişinin sahip olması gereken özellikler arasında gösterilemez?

 A) Birey olarak sahip oldukları hakları bilirler.

 B) İnsan haklarının korunmasında üstlerine düşeni yapmaları gerektiğini bilirler.

 C) Haklarını nasıl kullanacaklarını ve koruyacaklarını bilirler.

 D) Başkalarının haklarına kendilerine zarar gelmediği sürece saygılıdırlar.

 

  2- Bir anne çocuğunu; “Benim kızım doktor olacak, hastaları tedavi edecek.“ diye sevmektedir.

Bir başka anne; “Benim oğlum komiser olacak, suçluların kötülük yapmasına engel olacak.“ diyerek sevmektedir.

Annelerin bu sözleri, çocuklarından hangi beklenti içinde olduklarını ortaya koymaktadır?

A) Kişisel çıkarını koruma

B) Çevresine hoşgörülü olma

C) İnançlara saygılı olma

D) Toplum için yararlı olma

  Okumaya devam et

2011-2012 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı

Soruların tamamını indirmek için

TIKLAYINIZ.

1- İlk Türk devletleri bulundukları coğrafi şartlara uygun olarak konar-göçer bir hayat benimsemişlerdir. Genellikle at ve koyun besleyen halk, bozkır şartlarının gereği olarak ‘’yaylak’’ ve ‘’kışlak’’ hayatı yaşamışlardır.

Orta Asya Türklerindeki bu yaşam tarzı ekonominin daha çok hangisine dayandığını göstermektedir?

A) Tarım                     B) Ticaret             

C) Hayvancılık                       D) Dokumacılık

 

2- Büyük Selçuklu Devleti’nin dünya kültür ve medeniyetine katkılarından biri de Nizamiye Medreselerini kurmalarıdır. Bu medreselerde bir çok düşünür ve bilim adamı yetişmiştir.

Verilen bilgide Selçukluların dünya ve kültür medeniyetine hangi alanda katkı sağladığından bahsedilmiştir? 

A) Ekonomi        B ) İdare            

C) Eğitim            D) Hukuk

3- “Kağan, yaptığı kağanlığı kaybediverdi. Çin milletine, beylik erkek evladı, kul oldu; hanımlık kız evladı, cariye oldu. Türk Beyler, Türk adını bıraktı.”

 Orhun Yazıtlarında yer alan bu ifadelere göre, Türklerin Çin egemenliğine girmesi hangisine yol açmıştır?

A) Yerleşik düzene geçilmesine       

B) Milli benliğin kaybedilmesine

C) Devlet otoritesinin güçlenmesine    

D) Ekonominin ticarete dayanmasına

  Okumaya devam et

8.Sınıf T.C.İnkılap Tarihi 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1- Kuva-yı Milliye’nin bazı özellikleri şunlardır:      

*Askerlik disiplininden yoksundurlar.

*Düşmanı yurttan atacak güçten yoksundurlar.        

*İhtiyaçlarını bazen halka zor kullanarak karşılamışlardır.

Kuva-yı Milliye birliklerinin yukarıdaki özellikleri aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?

A) Düzenli ordunun kurulmasını                                        

B) TBMM’nin açılışının hızlandırılmasını

C) Kuva-yı Milliye komutanlarının değiştirilmesini         

D) Rusya ile Moskova antlaşmasının imzalanmasını

 

2- Sevr Barış Antlaşması’nın hukuki bakımdan geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)Ankara’da milli bir hareketin başlaması                                

B)Damat Ferit Paşa tarafından onaylanması

C)İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarının başlaması          

D)Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmaması

  Okumaya devam et

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ. 

1- Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının sonuçlarından biri değildir?

A)  İşsizlik oranının artması                        

B)  Doğal kaynakların hızla tükenmesi          

 C)  Kalkınma hızının düşmesi                     

D)  Eğitim ve sağlık hizmetlerinde kalitenin artması

 

2-‘’ Bu yapılar sayesinde ticaret kervanları rahat bir şekilde konaklama ve dinleme imkanına kavuştular. Üstelik bu mekanlarda ilk üç gün ücret de alınmıyordu.’’

Sözü edilen yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Medrese                  B) Darüşşifa                    C) Aşevi                    D) Kervansaray

 

3- * Hâkim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilip arama yapılamaz.

 *Hiç kimsenin telefonu dinlemez, mektupları okunamaz.

Yukarıda verilen hakların uygulandığı ve koruma altına alındığı bir ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?

A) Kişi hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır.   

B) Vatandaşlar, yasalar önünde eşittir.

C) Özel yaşama saygı duyulmaktadır.                             

D) Yönetim şekli cumhuriyettir.

  Okumaya devam et

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1- *Maniheizm dinini kabul etmişlerdir

       *Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

       *Tarımla uğraşmışlardır.

Yukarıda özellikleri verilen Orta Asya Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük Hun Devleti          B) Uygurlar       

C) Göktürkler                        D) Hititler           

2-* Yazlar serin, kışları ılık, her mevsim yağışlıdır.

* Yazlar sıcak ve kurak,   kışlar ılık ve yağışlıdır.

* Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.

Yukarıda tanımları verilen iklimler, sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Karadeniz – Akdeniz – Karasal

B)Akdeniz – Karadeniz – Karasal

C)Karadeniz – Karasal- Akdeniz

D)Akdeniz – Karasal – Karadeniz

3- Aşağıdaki diyagramda İlk Çağda Lidyalıların gerçekleştirdiği bazı gelişmeler verilmiştir:

Kral Yolu’nu yapmışlardır & Takas usulüne son vermişlerdir & İlk kez  altın parayı kullanmışlardır.= ?

Buna göre, diyagramdaki “?” yerine getirilebilecek en kapsamlı yargı aşağıdaki hangisdir?

A) Bilimsel çalışmalarda öncülük etmişlerdir.

B) Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

C) Tarım en önemli geçim kaynaklarıdır.

D) En önemli yeraltı kaynağı altın madenidir.

  Okumaya devam et

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

Aşağıda insan hakları ile ilgili olarak verilen ifadeleri uygun yerlerle eşleştiriniz. (yanlarına yazınız)

Düşünce Özgürlüğü Din ve Vicdan Özgürlüğü Yaşama Hakkı Eğitim Hakkı Kişi Dokunulmazlığı

1- “Taraf Devletler, bütün çocuklara gerekli tıbbi yardımının ve tıbbi bakımın; temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine önem verilerek sağlanması için çaba gösterirler.”   Çocuk Hakları Sözleşmesi-24. Madde…YAŞAMA HAKKI

2-“Hiçbir kimse eğitim-öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.” Türkiye Cumhuriyeti Anayasası–42. Madde…EĞİTİM HAKKI

3-“Herkesin düşünme ve anlatma özgürlüğü vardır.”İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi- 19. Madde…DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ

4-“İşkence ve benzeri her türlü eziyet kesinlikle ve tamamen yasaktır.”Kanun-u  Esasi…KİŞİ DOKUNULMAZLIĞI

5-“Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.”  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi…DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

Aşağıdaki sorulara doğru cevaplar veriniz.

6- “Evimizi memur olmayanlara kiralamıyoruz. Kiralayacak olan memurların da en fazla iki çocuklu olmasını istiyoruz.Siz bu özelliklere sahip olmadığınızdan kiracımız olmazsınız.”  Bu konuşmayı yapan kişi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Karşısındakilerle empati kurmaktadır.   

B) İnsan onurunu zedelemektedir.

C)Bazı insanları dışlamaktadır.

D) Ön yargılı davranmaktadır.

Okumaya devam et

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1-Bir ülkede, nüfusun dağılışı; iklim özellikleri, yerşekilleri, yükselti değerleri, tarımsal üretim, ulaşım, sanayi gibi pek çok doğal ve beşeri etkene bağlıdır. Buna göre ülkemizde nüfusun dağılışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nüfus miktarı en fazla olan bölge Marmara’dır.    

B) Nüfus daha çok kıyı bölgelerde toplanmıştır.

C) Doğu Anadolu’da nüfus yoğunluğu fazladır.          

D) Nüfusun dağılışında iklimin etkisi büyüktür.

2   – Anadolu’da birçok kervansaray yaptırmışlardır.

       – Venediklilerle ticaret antlaşmaları yapmışlardır.

       – Eşkıya ve korsan saldırılarından zarar gören tüccarların zararlarını ödemişlerdir.

    Türkiye Selçuklu Devleti bu çalışmalarla  aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

     A) Sınırlarını genişletmeyi              B) Ticareti geliştirmeyi

    C) Anadolu’yu Türkleştirmeyi        D) Bizans İmparatorluğu’nu yıkmayı

  Okumaya devam et

T.C.İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1- Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra Anadolu’da yaşayan azınlıklardan olan Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü kötü durumdan yararlanmak amacıyla birçok dernek ve cemiyet kurdular. Bu kuruluşlar aracılığıyla Anadolu’da güvenliği bozucu faaliyetlerde bulunarak bağımsızlıklarını kazanmaya çalıştılar.

      Bu duruma anlaşmanın aşağıdaki maddelerinden hangisinin daha çok yol açtığı söylenebilir?

A)    Boğazların denetimi İtilaf Devletlerine bırakılacak.

B)     İtilaf Devletlerinin esirleri ve Ermeni esirler serbest bırakılacak.

C)    Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek.

D)    İran ve Kafkasya’daki Osmanlı birlikleri geri çekilecek.

 

2- Aşağıdakilerden hangisi 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinin sonuçlarından biri olarak gösterilemez?

A)   Bu işgal, tehlikenin ne kadar yakın ve büyük olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır.

B)    Kuva-yı Milliye (Milli Kuvvetler) doğmuş ve Kurtuluş Savaşı başlamıştır.

C)   Kurtuluş Savaşı’nın gerçek cephesi ve asıl düşmanı ortaya çıkmıştır.

D)   Anadolu’daki direniş hareketi sona ermiştir.

  Okumaya devam et