İlk Türk Devletleri-İslam Devletleri ve Türk İslam Devletlerinin Genel Özellikleri


İLK TÜRK DEVLETLERİ GENEL ÖZELLİKLER

ü       İlk Türk devleti Büyük Hun ( Asya Hun ) Devletidir

ü       Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürklerdir

ü       Oguz Kagan Mete Han’dır

ü       Büyük Hun Devleti’nin kurucusu Teoman’dır

ü       Onluk sistemi Mete Han kurmuştur

ü       Mete Han’ın tahta geçtiği tarih Türkiye’de Kara Kuvvetlerinin Kuruluş Tarihi olarak kabul edilir

ü       Türk taihi ve edebiyatının ilk yazılı eseri Orhun Yazıtlarıdır

ü       Orhun Yazıtları Kutluk ( İkinci GökTürk) Devletine aittir

ü       Orhun Yazıtları Bilge-Kültiğin ve Vezir Tonyukuk’a yazılmıştır

ü       Orhun Yazıtları Moğolistan’dadır

ü       Balasagun Yazıtları Uygurlara aittir

ü       İlk kez yerleşik hayata geçen Türkler Uygurlardır

ü       Uygurlar Mani dinini kabul ettikleri için mili özelliklerini kaybetmişlerdir

ü       Mani dini ( Maniheizm) et yemeyi ve savaşmayı yasakladığı için  bunu kabul eden Uygurlar milli özelliklerini kaybetmişlerdir

ü       Uygurlar kültürde daha ileri oldukları için Moğolları Türkleştirmiştir

ü       Uygurların Coğrafyasında bugün Mogolistan Devleti vardır

ü       GökTürklerin devlet ve alfabelerine Türk ismi vermeleri onlarda millet bilincinin olduğunu gösterir

ü       Uygurlar kağıt ve matbaayı Çinden öğrenip kullanan ilk Türk devletidir

ü       Uygurlar şimdi Doğu Türkistan’da Çin hakimiyetinde yaşıyorlar

ü       İpek Yolu Çin’in Şian kentinden başlayıp Özbekistan’ın Kaşgar kentinde ikiye ayrılır biri Hazar Denizi’nin kuzeyinden Kırımın Sugdak limanına diğeri İran üzerinden Anadoluya gider

ü       İpek Yolu Anadoluda Hatay ve İstanbuldan geçer İstanbuldan Avrupaya gider

ü       İpek yolu Doğu ile batı uygarlıkları arasında kültürel etkileşim yaratmıştır

ü       İpek Yolunda Çinden İpek-kağıt-porselen-baharat ve değerli taşlar alınır

ü       Kuzey Hunlarının batıya göç etmesiyle diğer milletlerin de batıya göç etmesine kavimler göçü denir

ü       Kavimler Göçü evrensel olduğu için bir çağı açıp bir çağı kapayan bir olay olarak kabul edilmiştir

ü       Avrupa Hun devleti Kavimler Göçü sonrasında Avrupada kurulmuştur

ü       Avrupa Hun Devletini Balamir kurmuş en önemli hükümdarı Atilla’dır

ü       Büyük Hun devletini Teoman, Göktürk Devletini Bumin Kagan, Kutluk( ikinci Göktürk)  Devletini

 

 

 

 

 

        İSLAM TARİHİ GENEL ÖZELLİKLER

 

ü       Araplar kabile halinde yaşadıklarından Arabistan’da siyasi birlik yoktu

ü       Hicaz Mekke Medine ve Taif’ten oluşur

ü       İslamiyet’ten önce Arabistan’da Hıristiyanlık-Musevilik-Zerdüştlük ve Hanif dinleri vardı

ü       İlk hicret Habeşistan’a yapılmıştır

ü       Müslümanların Mekkelilerin baskıları karşısında Medine’ye göç etmelerine hicret denir

ü       Müslümanlarla Mekkeliler arasındaki ilk savaş Bedir Savaşıdır

ü       Müslümanların son savunma savaşı Hendek Savaşıdır

ü       Mekkeliler, Hudeybiye Antlaşması ile Müslümanları resmen ve hukuken tanımışlardır

ü       Hayber Kalesinin Yahudilerden alınması ile Şam Ticaret Yolu Müslümanların eline geçti

ü       Bizanslılarla Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş Mute Savaşıdır bu savaşa Hz. Muhammed katılmamıştır, Müslümanlar yenilmiştir

ü       Hz. Muhammed’in son seferi Tebük Seferidir

ü       Hz. Muhammed’den sonraki döneme 4 halife devri denir

ü       Halifeler seçimle işbaşına geldiğinden 4 halife devrine cumhuriyet devri denir

ü       Kuran Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiş, Hz. Osman döneminde ise kitaplar çoğaltılmıştır.

ü       Yermük Savaşı Müslümanların Bizans’a karşı ilk galibiyeti olup Suriye’nin kapıları açılmıştır

ü       Hz. Ömer döneminde Ecnadey Savaşı ile Bizans’tan  Suriye-Filistin-Mısır-Kudüs-Libya alınmıştır

ü       Hz. Ömer Kadisiye ve Nihavend Savaşları ile Sasani Devletini yıkmıştır

ü       Sasani Devleti’nin yıkılması ile Müslümanlar ile Türkler komşu oldular

ü       Müslüman Araplar ile Türkler arasındaki ilk savaşlar Hz. Osman döneminde başladı

ü       Hz. Ali döneminde Cemel( Deve) Olayı-Sıffın savaşı ve Hakem Olayı ile İslam dünyasında ilk ayrılıklar oluştu

ü       Kerbela Olayı ile İslam dünyası kesin olarak ayrıldı

ü       Emeviler zamanında halifelik saltanat haline geldi

ü       Emeviler Arapları diğer milletlerden üstün tuttuklarından onların zamanında insanlar İslamiyet’e girmediler

ü       Emeviler zamanında Kuzey Afrikanın fethi tamamlandı

ü       Emeviler zamanında Kadiks Savaşı ile İspanya fethedildi

ü       Puvatya Savaşı İle Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi sona erdi

ü       Emevilerin Arapçayı resmi dil ilan etmesi ve ilk Arap parası basmaları milliyetçi olduklarını gösterir

ü       Emeviler zamanında Arap mimarisi Avrupa mimarisi ile yarışacak kadar gelişmiştir

ü       Emeviler zamanında Türkler ile Arap Müslümanlar arasında şiddetli savaşlar olmuştur

ü       Endülüs Emevi Devleti İspanya’da kurulan Müslüman devlettir

ü       Abbasiler ile  Endülüs Emevi Devleti bilim ve kültürde çok ilerlemiş Avrupa’dan buraya okumak için öğrenciler gelmiştir

ü       Abbasiler Türklerin diğer milletlerle kaynaşıp savaşçılık özelliklerini kaybetmemeleri için Türklere Samerra şehrini kurmuştur

ü       Abbasiler Bizans’a karşı sınırları korumak için Avasım şehirlerini kurdular

ü       Bağdat şehrini Abbasiler kurmuştur

ü       Abbasiler bütün Müslümanları eşit görüp hoşgörülü politika izleyince Türkler onların zamanında İslamiye’te girdiler

 

    TÜRK-İSLAM TARİHİ GENEL ÖZELLİKLER

 

ü       Talas Savaşı’nda Türkler Çinlilere karşı Araplara yardım edince Türk Arap ilişkileri gelişti

ü       Talas Savaşı Türklerin İslamiyet’e geçmesinde bir dönüm noktası oldu

ü       Talas Savaşından sonra Araplar kağıt ve matbaayı Türklerden öğrendiler böylece bu buluşlar dünyaya yayıldı

ü       Türklerin İpek yolu ile Müslüman tüccarlarla ticaret yapmaları İslamiyet’i tanımalarında etkili oldu

ü       İslamiyet ile Türklerin inançları arasındaki benzerlikler; Tek Tanrı inancı -Ahiret inancı-Cennet-cehennem inancı-kurban kesme -cenaze töreni yapmadır

ü       Fetih-cihat-gaza İslamiyet’i yaymak için yapılan savaşlara denir

ü       Türklerin savaşçılık özellikleri İslamiyet’in fetih-cihat-gaza anlayışına uygundur

ü       İlk Türk-İslam devleti Karahanlılar’dır

ü       Karahanlıların yaşadığı bölge Türklerden oluştuğundan Karahanlılar Türk kültürünü devam ettirmişler Türkçe’yi resmi dil ilan etmişlerdir

ü       İlk Türk İslam eserleri; Kaşgarlı Mahmut’un Divanı Lugatıt Türk, Yusuf Has Hacib’in Kudatgu Bilig, Ahmet Yesevinin Divanı Hikmet ve Edip Ahmet’in Atabetül Hakayıktır

ü       Kaşgarlı Mahnutun Divanı Lugatı Türk adlı eseri Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu ispatlamak amacı ile yazılmıştır

ü       Gazneliler İslamiyeti Afganistan ve Kuzey Hindistanda yaymışlardır

ü       Biruniye Gazneli Mahmut sarayımın en değerli hazinesi demiş onun adına pek çok ülke pul basmış UNESCO Biruniye özel bir dergi çıkarmıştır

ü       Dandanakan savaşı ile Büyük Selçuklu devleti kurulmuş Gazneliler ise yıkılmış sürecine girmiştir

ü       Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Türkleri ile Bizans arasındaki ilk savaş ve Türklerin Bizans’a karşı ilk galibiyetidir

ü       Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır

ü       Nizamülmülk Büyük Selçuklu Devletinin veziri olup Nizamiye medreselerini kurmuştur

ü       Nizamülmülk Siyasetname adlı eserinde hükümdarlara devlet yönetme sanatını anlatmıştır

ü       Büyük Hun devleti’nin Pazırık kurganında çıkan kilimi dünyanın en eski kilimidir

 

ü       Kutluk Kagan, Uygur Devletini Kutluk  Bilge Kül Kagan kurmuştur

ü       Türk hükümdarlar devlet yönetme yetkisini Tanrıdan alırlardı

ü       Devlet yönetme yetkisine KUT denirdi

ü       Eski Türk devletlerinde toplum Töre denilen kurallarla yönetilirdi

ü       Türkler 12 Hayvanlı Türk Takvimi kullanmışlardır

ü       Türklerin takvim kullanmaları Astronomiyle ilgilendiklerini gösterir

ü       Orhun yazıtlarında Çıplakları giydirdik açları doyurduk denilmesi sosyal devlet olduklarını gösterir

ü       İlk Türk Devletlerinde Şamanizm-GökTanrı- Maniheizm ve Budizm dinleri görülmüştür

About these ads

6 thoughts on “İlk Türk Devletleri-İslam Devletleri ve Türk İslam Devletlerinin Genel Özellikleri

  1. içtenlıkle soylemek ısterım kı gercekten cok guzel ve cok yararlı bır sıte olusturmussunuz fazla lafa gerk yok başarılarınızın devamını dılerım…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s