Sosyal Bilgiler 6 II.Ünite Testleri-Cevaplı


1. Türkiye 36ْ–42ْ kuzey paralelleri ile 26ْ–45ْ doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.

Bu bilgiye göre ülkemizin en güney  ve en batı sınırı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru  olarak verilmiştir?

A. 36ْ kuzey paraleli – 45ْ dogu meridyeni

B. 36ْ kuzey paraleli – 26ْ dogu meridyeni

C. 42ْ kuzey paraleli – 45ْ dogu meridyeni

D. 42ْ güney paraleli – 26ْ dogu meridyeni

 

2- Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine “özel konum” denir.

     Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Özel Konum’u ile ilgili degildir?

A. Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprüdür.

B. En doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen farkı vardır.

C. Türkiye’nin güneyinde petrol yataklarına sahip Ortadoğu ülkeleri vardır..

D. Türkiye önemli boğazlara sahip bir ülkedir.

 

3- Kıtaların arasındaki çukurları dolduran büyük su kütlelerine “okyanus” denir.

Dünya üzerindeki okyanusların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Atlas Okyanusu-Hint Okyanusu-Büyük Okyanus

B. Hint Okyanusu-Atlas Okyanusu-Büyük Okyanus

C. Büyük Okyanus-Atlas Okyanusu-Hint Okyanusu

D. Büyük Okyanus-Hint Okyanusu-Atlas Okyanusu

5- Aşağıdakilerden hangisi  Paralel ve Meridyenlerin Ortak Özelliklerinden değildir?

A-Her ikisi de birer derecelik açılarla çizilmiştir.

B-Her ikisi de gerçekte yoktur ama var oldukları kabul edilir.

C-Her ikisinin de araları 111 km.dir

D-Her ikisi sayesinde bir yerin dünya üzerindeki bulunduğu yeri yani o yerin coğrafi konumunu  kolaylıkla bulabiliriz.

 6- Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden degildir?

A. Ekvator en büyük paralel dairesidir.

B. Ekvatora eşit aralıklarla yatay olarak çizilen dairelerdir.

C. Ekvatorun kuzeyinde yer alanlara Kuzey paralelleri, güneyindekilere güney paralelleri adı verilir.

D. Dünya üzerinde 360 tane paralel dairesi vardır.

 

7- Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden  değildir?

A. Dünya üzerinde 360 tane meridyen vardır.

B. Meridyenlerin boyları birbirine eşit değildir.

C. Meridyenler aralarındaki mesafe dünyanın şeklinden dolayı kutuplara doğru azalır ve kutuplarda sıfır olur.

D. İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır.

9- İki meridyen arasındaki uzaklığın Ekva­tor’dan kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Dünya’nın şeklinin geoid olması

B)     Meridyen boylarının eşit olması

    C)Dünya’nın yıllık hareketi

D)     Eksenin Ekvator düzlemini dik kesmesi

 

 

 

 

10- İki paralel arasındaki uzaklık 111 km dir. Buna göre ülkemizin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki mesafe yaklaşık olarak kaç km dir?

A. 111 km           C. 2109 km             B. 666 km               D. 360 km

 

11- Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliğidir?

A. Dünya üzerinde 180 tane meridyen vardır.

B. Meridyenlerin boyları birbirine eşit değildir.

C. İki meridyen arasındaki mesafe her yerde aynıdır.

D. İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır.

13- Dünya etrafında doğudan batıya doğru uzanan çizgilere “paralel” denir. Paralellerin boyları dünyanın Geoit sekline bağlı olarak Ekvator’dan Kutuplara doğru küçülmektedir. Ekvator en büyük paralel dairesidir. Paraleller arasındaki mesafe her yerde aynıdır ve 111 km dir.

    Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?

A. Paraleller arası mesafeden

B. En büyük paralel dairesinin uzunluğu

C. En büyük paralel dairesinden

D. Dünyamızın seklinden dolayı paralel boylarının kısaldığından

15-. Aşağıdaki hangi iki meridyen arası yerel saat farkı en fazladır?

A-)20 Doğu – 40 Batı meridyenleri

B-)10 Doğu – 60 Doğu meridyenleri

C-)60 Batı – 100 Batı meridyenleri

D-)40 Doğu – 10 Batı meridyenleri

 

16- Karalar arasında denizin çok daralmış kısımlarına ne ad verilir?

      a)Okyanus    b)Göl    c)Akarsu      d)Boğaz

 

 

17-Meridyen ve paralellerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A.Bütün paralel dairelerinin uzunlukları aynıdır.

B.Paraleller arasındaki uzaklık 111 km.dir.

C.İki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator’da en fazladır.

D.Kuzey ve güney paralellerinin toplamı 180’dir.

 

 

18- Arjantin’de ocak ve şubat aylarında görülen hava olayları Türkiye’de temmuz ve ağus­tos aylarında görülebilmektedir.

Bu durum Türkiye’nin hangi özeliği ile ilgili­dir?

A) Doğu boylamlarında yer almasıyla

B)Başlangıç meridyenini doğusunda olmasıyla

C)Doğu-batı doğrultusunda uzanmasıyla

D)Kuzey yarımkürede yer almasıyla

 

19- Yılın hangi zamanında, aynı meridyen üze­rinde bulunan yerlerde Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar?

A)Güney Yarımkürenin yaz başlangıç gü­nünde

B)Her iki yarımkürenin bahar başlangıç günlerinde

C)Güney Yarımkürenin yaz başlangıç gü­nünde

D)Bütün yıl boyunca

 

20-      a uçağı Kutup Dairesi,

          b uçağı Yengeç Dö­nencesi,

          c uçağı ise Ekvator üzerinde,

yer­den aynı yükseklikte uçarak Dünya çevre­sindeki turlarını aynı sürede tamamlıyorlar.

Aşağıdakilerin hangisinde, bu uçaklar, hızı en fazla olandan en az olana doğru sıralan­mıştır?

A) b > c >a        B)  c>b>a         C)a>c>b          D) b >a >c

 

 

1. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik geldiği gün yeryüzüne de aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

 a)Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır           

 b)Güney yarım kürede  yaz mevsimi yaşanır

 c) Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanır  

d) Güney yarım kürede  ilk bahar mevsimi yaşanır

 

2-  Dünyanın kendine özgü şekline ne ad verilir?

                a)Yuvarlak                   b)Küre                     c)Elips                 d) Geoit

 

3-  Dünya güneş etrafındaki hareketine kaç gün ve saatte tamamlar?

               a)360 gün 6 saat                              b)324 gün 1 saat

               c)365 gün 6 saat                               d)320 gün 20 saat

 

4-  15 0 batı boylamında yerel saat 7.30 iken 450 doğu boylamında yerel saat kaç olur?

               a)3,30     b)4,30      c)11,30       d)5,30

 

5- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunu gösterir ?

ENLEM                           BOYLAM

a)260_450 K.Paralelleri.-360-420D.Meridyenleri. 

b) 130_450 K. Paralelleri.-160-460D. Meridyenleri       

c) 160_420 K. Paralelleri .-260-450D. Meridyenleri  

d) 360_420 K. Paralelleri .-260-450D. Meridyenleri.

 

6- Aşağıdakilerden hangisinden başlangıç meridyeni ve paraleli birlikte verilmiştir.

       a)Greenwich-Kuzey kutbu   

       b)Oğlak dönencesi-Yengeç dönencesi

       c)Ekvator –Güney kutbu     

       d)Greenwich-Ekvator 

  

7-Kutup noktalarından eşit uzaklıkta olan ve yeryuvarlağını iki eşit yarımküreye ayıran daireye ne ad verilir?

a) Enlem                  b) Boylam                       c) Paralel                  d) Ekvator

 

8-Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketinin sonuçlarından değildir?

a) Gece – gündüz oluşur.

b) Mekanik çözülme meydana gelir.

c) Mevsimler oluşur.

d) Meltem rüzgarları oluşur.

 

9-Aşağıdaki kıtalardan hangisi K.Y.K’ de yer almaz?

a) Antarktika              b) Avrupa                         c) Asya               d) Kuzey Amerika

 

10-Kapladığı alan bakımından en büyük kıta hangisidir?

a) Asya                      b) Avrupa                c) Afrika                  d) Avustralya

 

11-Kıtalar arasında büyük çukurları dolduran geniş ve derin su kütlelerine ne ad verilir?

a) Deniz                            b) Göl                        c) Okyanus                d) Baraj

 

 

12-Bir yerin ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine ne ad verilir?

a) Boylam                 b) Enlem                  c) Saniye                 d) Dakika

 

13-Dünya üzerindeki bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değerine ne denir?

a) Paralel                         b) Derece                      c) Enlem                    d) Boylam

 

14-Bir yerin enlem ve boylamlar yardımıyla belirtilen konumuna ne ad verilir?

a) Özel konum         b) Paralel             c) Meridyen           d) Matematik konum

 

 

15-Bir noktanın dünya üzerinde hangi kıtada yer aldığı, komşu ülkeler, çevresinde bulunan denizlere göre konumuna ne denir?

a) Özel konum    b) Matematik konum   c) Ulusal konum   d) Uluslar arası konum

 

 

16-Aşağıdaki kıtalardan hangisinin tamamı Güney Yarımküre’de yer alır?

A. Asya                 B. Afrika                  C. Avrupa                D. Avustralya

 

 

17.Dünya’da gece – gündüz süreleri arasındaki fark, Ekvator’dan kutuplara doğru

gidildikçe artar.Türkiye’de en uzun gündüzün yaşandığı 21Haziran’da aşağıdaki

illerimizden hangisindeki gündüz süresi daha  uzundur?

A) İzmir       B) Kars               C) Sinop                           D) Hatay

 

 

18. 400Kuzey Paraleli ile 300 Güney Paraleli  arası Kuş Uçuşu kaç km.dir?

A)4440                 B) 3330                 C) 1110                   D) 7770

 

 

19- Paralel dairelerinin Ekvatordan kutuplara doğru boylarının kısalmasına neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A-Yerel saat farklarının oluşması

B-Mevsimlerin oluşması

C-Dönencelerin oluşması

D-Yerin şekli

 

 

1-Yeryüzünde veya bir kıtada bulunan ülkeleri, bir ülkenin idari bölünüşünü, yerleşim merkezlerini gösteren haritalara ne ad verilir?

A-Fiziki Harita                                      B-Siyasi Harita  

C-Hidrografya Haritaları                      D-Jeomorfoloji Haritaları  

 

2- Büyük ölçekli haritalar(Planlar): Ölçeği 1/20.000 ‘den daha büyük  olan haritalardır. En ayrıntılı haritalardır. Aşağıdakilerden hangisi Büyük ölçekli haritaların bir özelliği değildir?

A-Ölçek paydası küçüktür B-Gösterilen alan dardır

C-Ayrıntı fazladır  D-Bozulma fazladır

3-   1/200.000 ölçekli haritada 16 cm ile ölçülen bir uzunluk gerçekte kaç km’dir?

A-16                   B-32                  C-20                        D-30

4-Dünya’nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline ne ad verilir?

A-Plan                    B-Kroki                         C-Harita               D-Proje

 

5- Aynı büyüklükteki kâğıtlara çizilen aşağıdaki yerlerden hangisinin haritası daha az ayrıntılıdır?

A. Türkiye Haritası

B. Karadeniz Bölgesi Haritası

C. Ege Bölgesi Haritası

D. Dünya  Haritası

 

6- Mersin’in siyasi haritasını çizerken aşağıdaki ölçeklerden hangisinin kullanılması durumunda yer şekilleri daha ayrıntılı gösterilir?

A. 1/250.000            B. 1/600.000          C. 1/50.000                  D. 1/1.250.000

 

7- *Büyük Ölçekli Haritalar Ölçekleri 1 / 200.000’e kadar olan bu haritalardır

    *Orta ölçekli haritalar: Ölçeği 1/200.000-1/500.000 arasındaki haritalardır.

    *Küçük ölçekli haritalar: Ölçeği 1/500.000 ‘den daha küçük ölçekli haritalardır.

    Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden birisidir?

A. Ayrıntıların fazla olması

B. Paydasının küçük olması

C. Küçültme oranının az olması

D. Çok geniş alanların gösterilebilmesi

 

8- Aşağıdakiler ölçeklerden hangisi küçük ölçeklidir?

 A. 1/ 2.500.000             B. 1/100.000          C. 1/250.000                  D. 1/50.000

 

9-  Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

A. Ayrıntıların fazla olması

B. Küçültme oranının fazla olması

C. Küçültme oranının az olması

D. Dar alanların gösterilebilmesi

 

10-  I-Ayrıntıları gösterme gücü

       II-Kullanım amacı

       III- Ölçek

 

Aynı büyüklükteki kâğıtlara çizilen Avrupa Siyasi Haritası ile Türkiye  Fiziki Haritası yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri açısından farklılık gösterir?

   A- I ve  II              B- 1 ve III               C- I, II  ve III              D- Yalnız    I

 

11- Türkiye’nin farklı ölçeklerle çizilmiş haritalarına baktığımızda hangisi değişmez?

A. Enlem ve boylam dereceleri

B. Ayrıntıyı gösterme gücü

C. Haritanın duvarda kaplayacağı alan

D. Haritada gösterilen Van Gölünü haritada kapladığı alan

 

12- Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A- Kroki : Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeksiz olarak düzleme aktarılmasıdır.

B- Plan : Bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Plan bir tür büyük ölçekli haritadır.

C- Harita Anahtarı (Lejant) : Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür.

D-Çizgi Ölçek: Haritalardaki küçültme oranını basit kesirle ifade eden ölçek türüdür.

 

13- 1 / 800.000 ölçekli bir haritada A – B kentleri arası 8 cm ölçülmüştür. Buna göre iki kent arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km’dir?

A- 80                       B-800                 C-64                 D-640

 

14- Harita: Yeryüzünün bütününün veya bir bölümünün Kuşbakışı görünüşünü, belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir.

I- Bir ölçeğe göre çizilmiş olması

II- Dünyanın en az yarısını göstermesi

III- Kuşbakışı olarak çizilmiş olması

Buna göre, bir haritada yukarıdaki özelliklerden hangilerinin kesinlikle bulunması gerekir?

A. I – II                      C. Yalnız II                             B. I – III                     D. II – III

 

 

15-Bulunduğu Ülke hakkında ayrıntılı bir harita incelemek isteyen bir öğrenci aşağıda ölçekleri verilen haritalardan hangisini tercih ederse daha ayrıntılı bir harita incelemiş olur?

A. 1/ 500.000             B. 1/1.000.000          C. 1/2.500.000                  D. 1/800.000

 

17-Şeker fabrikası açmak isteyen bir iş adamı  Türkiye’de Şeker pancarının daha çok nerelerde yetiştiğini öğrenmek istemektedir.

    Buna göre bu iş adamı aşağıdaki haritaların hangisinden yararlanabilir?

A-Fiziki Harita                                      B-Beşeri ve Ekonomik Harita  

C-İdari Harita                                        D-Siyasi Harita

 

18- Asya Kıtasının tamamını gösteren bir haritaya baktığımızda hangini bulamayız?

A- Ülkemizin komşularını                                  B-Çin’in komşularını 

C-Orta Asya Türk Cumhuriyetleri                     D- Everest Dağının yüksekliğini

 

19- Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile çizilen Mersin haritasının ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır?

A- 1 /  500.000            B- 1 / 300.000      C- 1 / 1.000.000                D- 1/ 800.000

 

 

 

20- 1/ 1.500.000 ölçekli bir haritada 6 cm olan iki şehir arası 1/ 3.000.000 ölçekli bir haritada kaç cm gösterilir?

A- 12                          B- 6                      C- 3                D- 9

 

 

1- Türkiye’de görülen iklim tipleri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A. Denizellik            B. Enlem                  B. Yükselti                  D. Boylam  farkı

 

2. Aşağıda sıcaklıkları birbirinden farlı il eşleştirmeleri yapılmıştır. Bu illerden hangisindeki sıcaklık farklarının temel sebebi enlem farkıdır?

A. İzmir – Konya                             B. Trabzon – Rize

C. Sinop – Antalya                           D. Bursa – Erzurum

 

 

3-    I- Bitki örtüsü makidir.

     II- Her mevsim yağışlıdır.

     III- Yıllık yağış miktarı azdır.

     IV- Güneşlenme süresi fazladır.

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri Karadeniz iklimi’nin özelliklerindendir?

A. Yalnız I                     C. II ve IV               B. II ve III                   D. I ve II

 

4-Türkiye’de yıllık sıcaklık ortalamaları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Güney kıyılarımız kuzey kıyılarımızdan daha sıcaktır.

B. En düşük sıcaklıklar Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülür.

C. Yazın en sıcak bölgemiz Marmara Bölgesi’dir.

D. Deniz kıyısından iç kesimlere doğru gidildikçe sıcaklık farkları artar

5. Aşağıdaki illerimizden hangisinde diğerlerinden farklı bir iklim görülmektedir?

A. Konya                         B. Mersin              C. Erzurum                  D. Ağrı

 

 

6-Kısa, bodur ağaç ve çalılardır. Yaz kuraklığına uyum sağladığından yaprakları genellikle sert, tüylü, ince ve uzundur. Zeytin, defne, keçiboynuzu, mersin, lavanta, kekik ve zakkum bu bitki topluluğu içinde yer alır.

   Yukarıda anlatılan bitki örtüsünün adı nedir?

A- Orman                       B-Bozkır                          C-Kaktüs              D-Maki

 

 

 

9-Ocak Ayı sıcaklık ortalamalarına baktığımızda  en yüksek sıcaklıkların  Akdeniz Bölgesinde görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)     Yağışların yağmur şeklinde olması

B)     Yükseltisinin az olması

C)    Daha güneyde yer alması

D)     Bitki örtüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

10-  Trabzon           11 ° C

       Konya               4 ° C

Yukarıdaki illerde Ocak ayında ölçülen sıcaklıklar belirtilmiştir. Trabzon’un  daha kuzeyde yer almasına rağmen  sıcaklık değeri neden fazladır?

 

A)     Enlem

B)     Karasallık

C)     Bitki Örtüsü

D)   Denizellik

 

11-  Türkiye’de donlu günlerin başlama ve bitiş tarihlerine baktığımızda Doğu Anadolu Bölgesinin  yılın büyük bir bölümünde  donlu geçtiğini görmekteyiz. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)     Denizden uzak kalma

B)     Deniz etkisi

C)    Yükselti

D)     Bakı durumu

 

12- Aşağıda   değişik  bölgelerimizden beş farklı şehrimizin  bir yıl içerisindeki  aylık ortalama sıcaklıklarının  dağılış grafikleri verilmiştir.

 

 

13- Aşağıdakilerden  hangisi iklimden etkilenmez?

 

A-Yağış rejimi                          B-Yeraltı zenginlikleri

C-Tarımsal  etkinlikler           D-Sıcaklık düzeni

 

14- Aşağıda isimleri yazılı olan ülkelerin hangisinde Akdeniz İklimi görülmez?

A-Rusya                      B-Türkiye                  C-Yunanistan               D-İtalya

 

15- Aşağıdakilerden hangisi bir yerdeki atmosfer olaylarının uzun yıllar içinde gösterdiği ortalama duruma verilen isimdir?

A) Hava durumu       B) İklim       C) Cephe     D) Hava kütlesi          

        

 16-    Aşağıdakilerden hangisi atmosfer olaylarından değildir?

A) Kar yağışı          B) Mevsimler          C) Bulutlar            D) Rüzgar oluşumu 

 

19- Aşağıdaki merkezlerden hangisi, don olayının en az görüldüğü yerlerden birisidir?

 

A)Ağrı           B) Erzurum              C) Adana                        D) Kars

 

20- Aşağıdaki illerin hangisinde Maki bitki örtüsüne rastlamamız mümkün değildir?

A- Mersin                       B- Nevşehir                 C- Muğla                    D- Antalya

 

6-    I-Yazları sıcak ve kurak geçer.

       II-Yıllık ortalama sıcaklık 18°C – 20°C arasında değişir.

      III- İklim bölgesinde yaz kuraklığını belirgindir.

      IV-Kışlar ılık ve yağışlıdır Kar yağışı ve don olayı ender görülür.

 

Yukarıda  özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Karadeniz İklimi            B- Akdeniz İklimi        C- Çöl İklimi            D- Karasal İklimi

 

9-Aşağıdaki merkezlerin hangisinde günlük sıcaklık farkı diğerlerine göre  daha fazladır?

 

     A) Mersin  B) İzmir              C) Ankara               D) Antalya

 

10- Aşağıdaki merkezlerden hangisi, don olayının en fazla görüldüğü yerlerden birisidir?

 

A)İstanbul               B) Konya                C) Adana                        D) Kars

 

11- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de birbirin­den farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne bir kanıt olamaz?

 

A)     Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi.

B)     Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi.

C)     Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi.

D)   Çeşitli madenlerin çıkarılıyor olması

 

12-

I.   Çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

II.  Balıkçılığın Karadeniz bölgesinde daha yaygın olması

III. Maki, bozkır ve ormanın görülmesi

IV.  Ege’de deniz etkisinin iç kesimlere ulaşması

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesine bir örnektir?

 

     A) I ve II           B) II ve III              C) III ve IV                D) I ve III 

 

13-     I-Günlük ve mevsimlik sıcaklık farklarının azla olması karakteristik özelliğidir.

          II-Yağışlar yok denecek kadar azdır.

         III- Doğal Bitki Örtüsü Kuraklığa uyum sağlamış olan kurakçıl otlar ve çalılardan oluşur. Kuraklığa en iyi uyum sağlamış bitkiler, gövdesinde çok miktarda su biriktirebilen kaktüslerdir.

          Yukarıda  özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Akdeniz İklimi            B- Çöl İklimi        C-Kutup İklimi            D- Karasal İklimi

 

14-    I-Sıcaklık yıl boyunca 0° C’ nin altındadır.

        II-Sürekli donmuş halde olan toprak kar ve buz ile kaplıdır.

       III- Toprak sürekli kar ve buz örtüsü ile kaplı olduğu için bitki örtüsünden söz edilemez.

 

Yukarıda  özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Muson İklimi            B- Çöl İklimi        C-Kutup İklimi            D- Karasal İklimi

16- Aşağıdaki olayların hangisinde enlemin etkisi görülmez?

A. Antalya’nın Ankara’dan sıcak olmasında

B. Adana’da ürünlerin Erzurum’a göre daha erken olgunlaşmasında

C. Akdeniz’in Karadeniz’den daha tuzlu olmasında

D. Rize’nin Mersin’den daha fazla yağış almasında

 

18-  I-Yazları sıcak ve kurak geçer.

       II-Marmara Denizi ve Ege denizi kıyılarımızda görülür     

     III- Bitki örtüsü Bozkırdır.

     IV-Kışlar ılık ve yağışlıdır Kar yağışı ve don olayı ender görülür.

 

Yukarıda  verilenlerden hangisi Akdeniz İklimine ait değildir?

A- Yalnız I           B- Yalnız III            C- I ve IV              D- II ve III

 

19- I- Marmara Bölgesi

      II- Ege Bölgesi

      III-Doğu Anadolu Bölgesi

      IV-Karadeniz Bölgesi

  Yukarıda verilen Bölgelerimizden hangisinin yağış rejimi daha düzenlidir?

 A- I                      B- II                        C-III                         D-IV

 

 

20-Yağışın bir yıl içerisinde Mevsimlere, aylara ve günlere göre dağılışına ne ad verilir?

A- Yağış şekli          B- Yağış rejimi              C-Yağış miktarı              D-Yağış  türü

About these ads

27 thoughts on “Sosyal Bilgiler 6 II.Ünite Testleri-Cevaplı

  1. çoookkkkkkkkkkkk güzel hayatımda böyle güzel bir site görmedim süpersiniz yaaaaaaaaaaaaaa.sayenizde sınavdan 100 aldım.teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  2. Cevaplarını gördüğüm için çözmek istemiyorum keşke cevapları altlarına yazsaydınız -_- :(

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s