8.Sınıf T.C.İnkılap Tarihi 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı


Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1- Kuva-yı Milliye’nin bazı özellikleri şunlardır:      

*Askerlik disiplininden yoksundurlar.

*Düşmanı yurttan atacak güçten yoksundurlar.        

*İhtiyaçlarını bazen halka zor kullanarak karşılamışlardır.

Kuva-yı Milliye birliklerinin yukarıdaki özellikleri aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?

A) Düzenli ordunun kurulmasını                                        

B) TBMM’nin açılışının hızlandırılmasını

C) Kuva-yı Milliye komutanlarının değiştirilmesini         

D) Rusya ile Moskova antlaşmasının imzalanmasını

 

2- Sevr Barış Antlaşması’nın hukuki bakımdan geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)Ankara’da milli bir hareketin başlaması                                

B)Damat Ferit Paşa tarafından onaylanması

C)İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarının başlaması          

D)Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmaması

 

3-Erzurum Kongresi’nde; “Manda ve himaye kabul edilemez.” kararı yer almıştır. Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A)Sömürge altındaki uluslara destek olunacağını                

B) Tam bağımsızlık fikrinin benimsendiği

C)İstanbul’un Anadolu’ya bağlı olduğunu                             

D)Azınlıklara tanınan ayrıcalıkların kaldırılacağını

 

4- Sivas Kongresi’nde;

*Anadolu ve Rumeli’de yer alan direniş cemiyetleri tek bir çatı altında birleştirilmiş,

*Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiş,

*Temsil Heyeti’nin seçilmesine yönelik bir karar alınmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A)Milli mücadelenin tek merkezden idare edilmek istendiğine            

B)Ulusal nitelikli kararlar alındığına

C)Ulusal bağımsızlığın sağlanmaya çalışıldığına                                     

D)Bölgesel savunmanın gerçekleştirilmeye çalışıldığına

 

5- Türk Kurtuluş Savaşı, içte saltanata, azınlıklara, bazı Kuva-yı Milliye liderlerine ve Anadolu’da çıkan isyanlara karşı yapılmıştır. Dışta ise İngiltere, Fransa, Yunanistan ve İtalya gibi işgal güçlerine karşı yapılmıştır.

Buna göre ulaşılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Kurtuluş mücadelesi saltanata karşı yapılmıştır.         

B)Kurtuluş Savaşı yıllarında iç çekişmeler yaşanmıştır.

C)Kurtuluş Savaşı işgal güçlerine karşı yapılmıştır.       

D)Kurtuluş mücadelesi iç ve dış güçlere karşı yapılmıştır.

 

6- Amasya Görüşmeleri’nde, İstanbul Hükümeti temsilcisi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararları kabul etmiş oluyordu. Ayrıca İstanbul Hükümeti, bir bakanını Amasya’ya göndermekle Temsil Heyeti’nin hukuki varlığını da tanımış oluyordu. Bu olay, Temsil Heyeti’nin hem nüfuzunu hem de güvenirliğini artırmıştır.

Buna göre, Amasya Görüşmesi’yle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Düşmana karşı birlikte savaşılma kararı alınmıştır.

B)Temsil Heyeti, İstanbul Hükümeti’nin yerini almıştır.

C)Bu görüşme Temsil Heyeti için önemli bir başarı olmuştur.

D)İstanbul Hükümeti, Temsil Heyeti’nin hiçbir görüşünü kabul etmemiştir.

 

7- İtilaf Devletleri’nin Mebusan Meclisi’ni basmaları ve üyelerini tutuklamaları milli iradeye yönelmiş bir saldırıydı. Bu olay milleti haklarını savunacak bir organdan yoksun bırakmıştır.

Bunun üzerine, Mustafa Kemal Paşa’nın öncelikle hangi yolu takip ettiği söylenebilir?

A)Silahlı mücadelenin acilen başlamasını isteme                    

B)Temsil kurulunu oluşturma

C)İstanbul’daki işgal kuvvetlerine saldırmak için düzenli ordu kurma

D)Ankara’da yeni bir meclis oluşturmak için hazırlıklara başlama

 

8-Havza Genelgesi & Amasya Genelgesi & Erzurum Kongresi & Sivas Kongresi

Mustafa Kemal’in yukarıda verilen faaliyetlerdeki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)İşgalci güçlere gözdağı vermek                      

B)İstanbul Hükümetini istifaya zorlamak

C)Azınlık saldırılarına karşı tedbir almak         

D)Türk Milletini işgallere karşı örgütlemek

 

9- Misakımillî’de, halk oylaması sonucu gelecekleri hakkında karar verecek olan bölgeler şunlardır.

  • Batı Trakya       •Kars, Ardahan ve Batum

Buna göre, bu bölgelerde halk oylamasına başvurulmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Bu bölgelerde Türk nüfusunun çoğunlukta olması

B) Büyük devletlerin bu bölgelerde çıkarlarının olması

C) Bu bölgelerdeki Rum ve Ermeni etkinliğini kırma fikri

D) Bölge halkının Türk Hükümeti’ne baskı yapması

 

10- I-TBMM Hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısıdır.

      II-Ermeni sorununu sona erdirmiştir.

      III-Doğu sınırlarımız güvence altına alınmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brest-Litowsk Ant.   

B) Gümrü Ant.        

C) Moskova Ant.           

D) Sakarya Ant.

 

11-    “Türk’ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet, esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir, öyleyse, ya istiklal ya ölüm!”

 Atatürk yukarıdaki sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) Türk milletinin siyasi yapısını

B) Ülkesinin sınırlarını genişletmek istediğini

C) Türk milletinin bağımsızlığa olan düşkünlüğünü

D) Halkın çağdaşlaşması gerektiğini  

 

12- Sevr barış antlaşmasının askeri hükümlerinde;

*Osmanlı ülkesinde mecburi askerlik kaldırılacak

*Asker sayısı 50.700 kişiden oluşacak ve ordunun ağır silahları bulunmayacak

*Deniz gücü sınırlı olacak ve 13 küçük gemiyi geçmeyecek…   gibi maddeler yer almıştır.

İtilaf devletlerinin bu maddeler ile öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A) Kapitülasyonların içeriğini genişletmek

B) Osmanlı ülkesindeki azınlıkları isyana teşvik etmek.

C) Osmanlı devletine son vermeyi

D) Osmanlı ülkesini savunmasız hale getirmeyi

 

13-   I. Sivas Kongresi       II. TBMM’nin açılması   

III. Amasya Genelgesi      IV. Misak’ı Milli’nin kabulü

Yukarıdaki olayların kronolojik (tarihlerine göre) sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) III-I-IV-II                           B) II-I-II-IV       

C) II-I-III-IV               D) V-III-II-I

 

14- I. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu Anadolu’yu işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine girerek Anadolu’daki masum insanları öldürdüler. Ruslarla savaş halinde olan Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.

Bu durum üzerine, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle işbirliği içine girmiştir.

B) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul’a taşımışlardır.

C) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan Suriye’ye göç (Tehcir Kanunu ile) ettirmiştir.

D) Anadolu’daki bütün Ermenileri öldürmüştür.

15- “Fransızlar Antep’e girince Antep halkının teşkilat kurmasına ve direnmesine yönelik tedbirler almaya çalıştım. Kilis – Antep yolu üzerinde Fransız kuvvetlerini bozguna  uğrattım.”

Buna göre Şahin Bey ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Azınlıklara karşı mücadele ettiği                         

B) Fransızlara karşı başarı kazandığı

C) Emrinde düzenli ordu birliklerinin olduğu         

D) Teslimiyetçi politikalar izlediği

 

16- Misak-ı Millî belgesinde yer alan “Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.” kararı ile aşağıdakilerden hangisinin kaldırılması amaçlanmıştır?

A) Kapitülasyonların       B) Saltanatın        

C) Aşar vergisinin       D) Halifeliğin

 

17- Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümeti tarafından görevine son verildiği halde milli mücadeleye sivil olarak devam etmesi onun hangi kişisel özelliğine bağlanabilir?

A) İleri görüşlülüğü                      

B)Kararlılığı ve mücadeleciliği

C) Zamanında ve yerinde kararlar alabilmesi        

D) Barışseverliği

 

18- *Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşında galip geldiği tek cephedir.

*I.Dünya Savaşının uzamasına neden olmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kafkasya     B) Çanakkale   

C) Galiçya       D) Kanal

 

19- Misak-ı Milli’nin Son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilmesi İtilaf Devletlerinin ……………….’u işgal etmelerine neden olmuştur.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Musul        B) İstanbul     

C) Erzurum     D) İzmir

 

20- Güney cephesinde savaştığımız devlet ve sonrasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)İngiltere – Londra      

B) Fransa –Ankara    

C) Rusya –Brest Litowsk   

D) Afganistan – Dostluk

About these ads

4 thoughts on “8.Sınıf T.C.İnkılap Tarihi 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s