Arşivler

2012-2013 T.C.İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı

A grubunun sorularını indirmek için TIKLAYINIZ

B grubunun sorularını indirmek için TIKLAYINIZ

1-Çocukluğunu Selanik’te geçiren Mustafa Kemal, bu şehirde değişik kültürleri tanıma imkanı elde etmiştir.

Selanik’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin doğrudan bu duruma ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Rumeli’de yer alması

B) Çok uluslu bir yapıya sahip olması

C) Uzun süredir Osmanlı egemenliği altında olması

D) Meşrutiyet yanlısı aydınların faaliyet gösterdiği şehir olması

2-İtalya, Birinci Dünya Savaşı öncesinde İttifak Devletleri arasında yer alıyordu.Savaş başladığında tarafsızlığını ilan eden İtalya, Batı Anadolu topraklarının vaat edilmesi üzerine İtilaf Devletlerinin yanında savaşa katılmıştır.

Bu bilgilere dayanarak;

I.İtilaf Devletleri, İttifak Devletlerinin karşısında güç kazanmıştır.

II.İtalya yeni topraklar kazanmayı hedeflemiştir.

III.İtilaf Devletleri, Osmanlı topraklarını paylaşım konusu yapmışlardır.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A) I ve II          B) I ve III

C) II ve III       D) I,II, ve III

Okumaya devam et

2012-2013 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1-Doğruluğu kişilere göre değişmeyen, herkes tarafından kabul edilen bilgiye olgu denir.

Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez?

A) Toplumu oluşturan en küçük birim ailedir.

B) Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşur.

C) Ailede bütün kararları baba verir.

C) Nişan ve düğün aile kurmak için yapılan törenlerdendir.

Okumaya devam et

2012-2013 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı

A grubunun sorularını indirmek için TIKLAYINIZ

B grubunun sorularını indirmek için TIKLAYINIZ

1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi doğrudur?

A) Sorunlar karşısında karşıdakini değil, kendini suçlama

B) Karşıdaki kişinin sorunlarını dinleme

C) Sorunlara karşıdakinin bakış açısından bakma

D) Duygu ve düşünceleri karşıdaki kişiye aktarma

2-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, istediği zaman istediği yere seyahat edebilir mi?

Yukarıdaki soruya verilebilecek en doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evet. Çünkü yerleşme ve seyahat özgürlüğü hiçbir durumda kısıtlanamaz.

B) Hayır. Seyahat edilecek yerler ve seyahat edilecek durumlar kurallara bağlanmıştır.

C) Hayır. İnsanların bir yerden bir yere gitmeleri için yöneticilerden izin alması gerekir.

D) Evet. Ancak anayasamızda vatandaşların yerleşme ve seyahat özgürlüğünün bazı durumlarda kısıtlanabileceği belirtilmiştir.

Okumaya devam et

8.Sınıf T.C.İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı

Soruların tamamını indrimek için TIKLAYINIZ.

1- Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda “İstanbul’un ve boğazların yönetimi TBMM Hükümeti’ne verilecektir.” kararı alınmıştı. Ancak Lozan konferansı’nda boğazların yönetimi Boğazlar Komisyonu’na bırakılmıştır.

Paragraftaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Lozan’da boğazlar konusunda, Türkiye’nin aleyhinde kararlar alınmıştır.

B) İstanbul Boğazı önemini kaybetmiştir.

C)Mudanya Ateşkes Antlaşması kararları uygulanmıştır.

D) Lozan Antlaşması ile Türklerin tam bağımsızlığı önündeki engeller kaldırılmıştır.

2- Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.

Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz?

A) Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.

B) Kapitülasyonlar kaldırılacak

C) Boğazlar uluslar arası bir komisyonun idaresine bırakılacak.

D)Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tanınacak.

3-Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine ait olması aşağıdaki İnkılâplardan hangisiyle gerçekleştirilmiştir?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu   

B) Kabotaj Kanunu

C) 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı        

D) Milli İktisat Kanunu

Okumaya devam et

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları-Cevaplı

Soruların tamamını indirmek  için TIKLAYINIZ.

11-  Yazının bulunması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A) İletişimin artması

B) Kültürel etkileşimin hızlanması

C) Bilgi aktarımının kolaylaşması

D) Tarımsal üretimin başlaması

12- Osmanlı Devleti’nde önemli devlet meselelerinin görüşülerek karara bağlandığı, aynı zamanda yüksek mahkeme özelliği de gösteren kuruma ne ad verilirdi?

A)Lonca Teşkilatı                   

B)Rumeli Beylerbeyliği 

C)Divan-ı Hümayun                        

D)Arz Odası

13- * Fenikelilerin kullandığı ilk alfabeyi İyonyalılar, Yunanlılar ve Romalılar geliştirerek Latin Alfabesinin temelini oluşturmuşlardır.

* Mezopotamya’da Mısırlıların güneş yılı esasına dayalı takvimini Romalılar geliştirmiştir.

Bu bilgilerden çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alfabe insanlık tarihinin en eski buluşlarındandır.

B)Medeniyetler arası kültürel etkileşim buluşların gelişmesine katkı sağlamıştır.

C)Latin Alfabesinin temelini Fenike Alfabesi oluşturmuştur.

D)Takvimi ilk kez Mısır uygarlığı kullanmıştır.

  Okumaya devam et

T.C.İnkılap Tarihi II.Dönem I.Yazılı Sınavı Soruları-Cevaplı

Soruları indirmek için TIKLAYINIZ.

 1- Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda “İstanbul’un ve boğazların yönetimi TBMM Hükümeti’ne verilecektir.” kararı alınmıştı. Ancak Lozan konferansı’nda boğazların yönetimi Boğazlar Komisyonu’na bırakılmıştır. 

Paragraftaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Lozan’da boğazlar konusunda, Türkiye’nin aleyhinde kararlar alınmıştır.

B)İstanbul Boğazı önemini kaybetmiştir.

C)Mudanya Ateşkes Antlaşması kararları uygulanmıştır.

D)Lozan Antlaşması ile Türklerin tam bağımsızlığı önündeki engeller kaldırılmıştır.

2- Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.

Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz?

A)Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.

B)Kapitülasyonlar kaldırılacak

C)Boğazlar uluslar arası bir komisyonun idaresine bırakılacak.

D)Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tanınacak.

3-Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine ait olması aşağıdaki İnkılâplardan hangisiyle gerçekleştirilmiştir?

A)Teşvik-i Sanayi Kanunu  

B)Kabotaj Kanunu

C)1. Beş Yıllık Kalkınma Planı            

D) Milli İktisat Kanunu

Okumaya devam et

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları-Cevaplı

Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1- İlk Türk devletleri bulundukları coğrafi şartlara uygun olarak konar-göçer bir hayat benimsemişlerdir. Genellikle at ve koyun besleyen halk, bozkır şartlarının gereği olarak ‘’yaylak’’ ve ‘’kışlak’’ hayatı yaşamışlardır.

Orta Asya Türklerindeki bu yaşam tarzı ekonominin daha çok hangisine dayandığını göstermektedir?

A) Tarım                      B) Ticaret              C) Hayvancılık                  D) Dokumacılık

2- Büyük Selçuklu Devleti’nin dünya kültür ve medeniyetine katkılarından biri de Nizamiye Medreselerini kurmalarıdır. Bu medreselerde bir çok düşünür ve bilim adamı yetişmiştir.

Verilen bilgide Selçukluların dünya ve kültür medeniyetine hangi alanda katkı sağladığından bahsedilmiştir? 

A) Ekonomi        B ) İdare            C) Eğitim            D) Hukuk

3- “Kağan, yaptığı kağanlığı kaybediverdi. Çin milletine, beylik erkek evladı, kul oldu; hanımlık kız evladı, cariye oldu. Türk Beyler, Türk adını bıraktı.”

Orhun Yazıtlarında yer alan bu ifadelere göre, Türklerin Çin egemenliğine girmesi hangisine yol açmıştır?

A) Yerleşik düzene geçilmesine       

B)Milli benliğin kaybedilmesine

C)Devlet otoritesinin güçlenmesine    

D)Ekonominin ticarete dayanmasına

Okumaya devam et